Den sociokulturella psykologin

Socialpsykologins ställning i realprovet
Frågorna i studentexamen baserar sig på läroplanens grunder. Frågorna kan inte ställas utifrån skolvisa, tillämpade kurser. Trots detta rekommenderas att
skolorna erbjuder en fördjupad kurs i socialpsykologi. Kursen stöder på ett ypperligt sätt både innehållet i läroplanen och olika temaområden (hälsa och trygghet, kulturell identitet och kulturkännedom, informations- och mediekunskap).
 
Den sociokulturella synvinkeln i läroplanen
Den mänskliga aktiviteten kan inte förstås enbart utgående från den individcentrerade psykologin. Förståelsen av den mänskliga aktiviteten i ett kontextuellt, samhälleligt och kulturellt sammanhang är en ny utmaning för den traditionella, individcentrerade psykologin. Den nya läroplanen uppmuntrar lärare och läromedelsförfattare att ta itu med denna utmaning. Det sociokulturella synsättet innebär inte att t.ex. traditionellt socialpsykologiskt material behandlas i de redan nu späckade kurserna utan det innebär ett förändrat och utvidgat synsätt - i enlighet med den aktuella vetenskapliga forskningen. De nationella kursernas teman granskas i mån av möjlighet ur en social och kulturell synvinkel.

Nedan följer en lista på innehåll som kan ingå i de olika kurserna:
 

PS 1
Psykisk aktivitet,
lärande, interaktion
 • att klargöra vad som avses med att granska ett fenomen ur ett socialt perspektiv
 •  några grundbegrepp
 • att vara verksam i en grupp, färdigheter i interaktion
PS 2
Människans psykiska 
utveckling
 • samhället och kulturen som den mänskliga utvecklingens kontext
 • socialisation, direkt och indirekt social
 • en sociala växelverkan och anknytningen som grund för de psykiska funktionernas utveckling
 • de sociokulturella faktorernas betydelse för olika delområden i utvecklingen
 • att utveckla sociala färdigheter

PS 3
Grunderna för människans 
informationsbehandling

 • (Andra synsätt än de sociokulturella dominerar)
PS 4
Motivation, känslor och 
intelligent aktivitet
 • kulturens och olika samfunds betydelse för att inrikta och upprätthålla motivationen
 • sociala motiv
 • kulturella faktorer som har samband med att uttrycka och reglera känslor
 • sociala och kulturella faktorers betydelse för problemlösning, kreativitet och sakkunskap
PS 5
Personligheten och den
mentala hälsan
 • personlighet och social identitet
 • socialisation och kultur
 • sambandet mellan kultur och mental hälsa