Grunderna för människans informationsbearbetning (PS 3)

Kursens mål är att de studerande skall

 • lära sig förstå principerna för de grundläggande kognitiva processerna, som uppmärksamheten, perceptionen och minnesfunktionerna
 • förstå hur aktiviteten kan regleras och inse dess betydelse för människans välmående
 • lära sig grundprinciperna för nervsystemets byggnad och funktion samt känna till nervsystemets samband med de grundläggande kognitiva funktionerna
 • veta hur de grundläggande kognitiva processerna och nervsystemets funktioner utforskas

Centralt innehåll  

 • grundläggande kognitiva processer
 • reglering av aktiviteten, sömn och dröm
 • nervsystemets struktur, nervcellens och nervsystemets funktion och deras samband med psykiska funktioner
 • störningar i den kognitiva aktiviteten, hjärnskador och rehabilitering
 • forskning i och tillämpning av kognitiv psykologi och neuropsykologi

Grundprocesser
I kursens benämning används begreppet informationsbehandling, i målsättningen nämns kognitiva grundprocesser. Jämfört med de övriga kurserna granskas människas aktivitet här på en mer grundläggande nivå, som genom ett förstoringsglas eller på väldigt nära håll. Med de kognitiva grundprocesserna avses främst förnimmelse, varseblivning, uppmärksamhet och minne. Man kan också i mån av möjlighet granska andra kognitiva funktioner. De mer mångfacetterade psykologiska frågorna, t.ex. begreppsbildning, problemlösning, intelligens och expertis behandlas i kurs fyra i samband med människans intelligenta aktivitet.

Viktiga frågor i samband med de kognitiva grundprocesserna är bl.a.:

 • Medvetandet som utgångspunkt för den kognitiva aktiviteten
 • Hur förändras vakenhetsgraden? Vilka faktorer påverkar vakenhetsgraden?
 • Varför sover man?
 • Hur uppkommer varseblivningar?
 • Vad är uppmärksamhet? Hur kan man rikta in sin uppmärksamhet på något?
 • Vad är minnet? Hur och vad minns man?

Sambandet med hjärnforskningen
I början av kursen behandlas nervsystemets uppbyggnad och de neurala funktionernas viktigaste principer. Denna kunskap preciseras och konkretiseras då läraren behandlar kursens övriga teman. Eftersom det finns enormt mycket kunskap om nervsystemet och dess funktion är det nödvändigt att läraren koncentrerar sig på det som är väsentligt för att de studerande ska förstå de psykiska fenomenens centrala principer.

Då läraren behandlar kursens övriga teman kombineras det neuropsykologiska innehållet med forskningsresultat från den kognitiva psykologin. Den kognitiva psykologin har i hög utsträckning utvecklats i samband med hjärnforskningen. Detta samband kan nu tydligt påvisas. Då man behandlar kursens innehåll kan man särskilja tre olika nivåer. På den första nivån definierar man det fenomen som undersöks, man beskriver iakttagelser som hör ihop med fenomenet (antingen vardagliga iakttagelser eller deskriptiv vetenskaplig kunskap) och presenterar centrala begrepp. På den andra nivån skisserar man psykologiska principer och modeller som hjälper de studerande att förstå och förklara det de iakttagit. På den tredje nivån klargör man sambandet mellan förklaringsmodellerna och den psykiska aktivitetens neurala grund.

Vakenhet och sömn
Enligt grunderna i läroplanen behandlas sömn och vakenhet i tredje kursen. Eftersom sömnen är ett viktigt biologiskt motiv är det också motiverat att behandla temat i fjärde kursen. Men eftersom forskningen om vakenhet och sömn är förknippad med hjärnforskningen är det lika motiverat att behandla temat i samband med nervsystemets grunder. Det är också lämpligt att i denna kurs behandla andra förändrade medvetandetillstånd och olika psykoaktiva ämnens inverkan på medvetandet.