Människans psykiska utveckling (PS 2)

Kursen mål är att de studerande skall

 • förstå de psykologiska, biologiska och sociala faktorer som utgör grunden för individens psykiska utveckling och inde dessa faktorers beroende av varandra
 • känna till centrala utvecklingspsykologiska teorier och kunna tillämpa utvecklingspsykologisk kunskap på sitt eget liv
 • förstå att människans psykiska utveckling fortsätter i många former under hela livet
 • förstå eventuella problem i anslutningtill människans utveckling och vara medveten om att man kan påverka utvecklingen
 • känna till hur den psykiska utvecklingen undersöks. 

Centralt innehåll 

 • individens psykiska utveckling i livets olika skeden
 • den psykiska utvecklingens delområden i ljuset av utvecklingspsykologiska teorier
 • den psykiska utvecklingens samband med biologiska faktorer, till exempel med arvsfaktorerna och nervsystemets utveckling
 • den sociala interaktionens och kulturens betydelse för människans psykiska utveckling
 • problem i den psykiska utvecklingen och hur man kan påverka dem
 • forskningen om den psykiska utvecklingen

 

Mål för kursen är att den studerande utifrån forskningsresultat skall förstå hur mångfacetterad människans psykiska utveckling är. Den studerande skall kunna bilda sig en uppfattning om hur individen förändras som ett resultat av samverkan mellan biologiska processer, sociala faktorer och individuella, psykiska processer. Han/hon skall också förstå att utvecklingen pågår under hela livscykeln.

Innehållsmässigt berör kursen centrala teman för psykologin på gymnasienivå. Kunskaper i utvecklingspsykologin fördjupar den studerandes förståelse av materialet i de övriga kurserna: människans informationsbehandling (PS 3), motivation, emotioner och intelligent aktivitet (PS 4) samt personlighet och mental hälsa (PS 5).

Den studerande skall förstå utvecklingens biologiska grunder och hur de påverkar människan under hela hennes livscykel. Kursen behandlar den biologiska grunden för människans aktivitet i den mån den är en förutsättning för förståelsen av människans psykologiska utveckling. Genernas betydelse, nervsystemets utveckling och åldrandets inverkan på nervsystemet och dess plasticitet är exempel på biologiska faktorer som påverkar utvecklingen.

Förutom den biologiska grunden skall också den sociala miljöns och växelverkans otvetydiga inverkan på individens psykiska utveckling betonas starkare än tidigare.

Sociokulturella faktorer kan granskas ur många synvinklar, bl.a. ur den utvecklingspsykologiska synvinkeln med forskning som baserar sig på tvärkulturella undersökningar, men också ur perspektiv som anknyter till den studerandes egen miljö (det egna samhället som en mångkulturell miljö, den kunskap medierna förmedlar om olika uppväxtmiljöer och den studerandes egna erfarenheter).

De teman som behandlas i utvecklingspsykologin ger ett mångsidigt underlag för den studerande att själv reflektera över frågor som t.ex. berör  växelverkan mellan olika åldersgrupper. Den kunskap den studerande får går lätt att tillämpa på den studerandes eget, men också andra människors liv.

Man kan undersöka de biologiska och sociala faktorernas inverkan på den psykiska utvecklingen utgående från skissen nedan.

Biologiska och sociala faktorer påverkar den psykiska utvecklingen på ett mångfacetterat sätt.