Att genomföra PS 2

Det centrala innehållet i den utvecklingspsykologiska kursen är bekant för lärarna från tidigare. Den psykiska utvecklingens olika skeden, delområden samt de modeller och teorier som finns om dem har ett starkt samband med varandra. I den skolvisa planeringen kan bl.a. följande aspekter beaktas:

Den psykiska utvecklingen i livets olika faser

Den psykiska utvecklingen kännetecknas av allmänna och generella principer. Parallellt med denna utveckling går de individuella lösningarna på olika utvecklingsuppgifter och den kontext i vilken utvecklingen sker. Människans biologiska grund och den psykiska utvecklingen kännetecknas av flexibilitet.

De studerande kan fördjupa sitt eget tänkande genom att fundera över vilka frågor och processer som är aktuella för människor i olika åldersgrupper. Har de kontakt med personer som representerar olika åldersgrupper? Hurdan är denna växelverkan? De studerande kan under kursens gång utveckla sina kommunikativa färdigheter, t.ex. med hjälp av intervjuer och rollspel. 

Problem i den psykiska utvecklingen och hur man kan påverka dessa

De studerande bör ha så pass bra kunskaper om de faktorer som påverkar den psykiska utvecklingen att de förstår något om de problem som kan uppkomma. Problemen kan ha genetiska och socio-emotionella orsaker eller bero på störningar i motivationen eller de kognitiva funktionerna (uppmärksamhet och koncentration, språk, tänkande, minne osv.). Då läraren behandlar störningar eller problem i den psykiska utvecklingen skall han/hon i undervisningen granska olika undersökningsresultat och via exempel påvisa psykologins medel att påverka problemen.

Att undersöka den psykiska utvecklingen

Då de studerande studerar utvecklingspsykologi är det viktigt att de får en uppfattning om vad man avser med grundforskning och tillämpad forskning samt längdsnitts- och tvärsnittsundersökningar. Aktuell information om undersökningsmetoder kan läraren få på universitetsnätet för de psykologiska institutionerna i Finland, Psykonets sidor. Med de mer avancerade eleverna kan man diskutera vetenskapsfilosofiska teman såsom politiska och ideologiska faktorers samt de rådande vetenskapsidealens inverkan på psykologiska teorier och modeller. Forskningens kulturbundenhet kan också diskuteras under kursen.