Motivation, känslor och intelligent aktivitet (PS 4)

Kursens mål är att de studerande skall

 • förstå att människans aktivitet är underkastad såväl medveten styrning som påverkan av omedvetna faktorer
 • sätta sig in i grundläggande teorier om motivation och emotioner och förstå hur vetenskaplig forskning som gäller motivation och emotioner bedrivs utgående från dessa teorier
 • begripa hur motivationen, emotionerna och de kognitiva funktionerna bildar en dynamisk helhet som styr handlandet
 • förstå vilket samband motivationen och emotionerna har med individens och samhällets välmående
 • förstå medvetandets, tänkandets och språkets betydelse för människans handlande
 • förstå förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna för avancerat tänkande, intelligens och kreativitet ur individens och samhällets synvinkel.

Centralt innehåll 

 • motiv på olika nivåer och olika sätt att utveckla och upprätthålla motivationen
 • känslor som flerdimensionella processer ser i deras uppkomst, uttrycksformer och betydelse
 • grundläggande teorier och forskning om motivation och emotioner
 • motivationens, emotionernas och de kognitiva funktionernas inbördes inverkan på människans handlande
 • betydelsen av motivation, emotioner och reglering av dem för välbefinnande på individuell och samhällelig nivå
 • motivationens och känslornas samband med sociala och kulturella faktorer samt den biopsykologiska grunden för dem
 • högtstående kognitiv verksamhet som tänkande, problemlösning och beslutsfattande 

 

Sambandet mellan motivation, känslor och tänkande
Motivation, känslor och intelligent aktivitet - de teman som behandlas i kurs fyra är aktuella och betydelsefulla för de studerande. Den förnyade läroplanen leder till att det säkert finns skäl för läraren att förkovra sig i dessa teman och också utveckla nya sätt att undervisa dem. En stor utmaning är att påvisa sambandet mellan de teman som ingår i kursen. Motivationen, emotioner och intelligent aktivitet presenteras inte som lösryckta från varandra utan man understryker att de är beroende av och i ständig växelverkan med varandra. Exempel på dessa samband är bl.a. hur emotionella och kognitiva bedömningar påverkar uppkomsten och upprätthållandet av motivationen samt vilken betydelse olika emotionella färdigheter har för avancerade kognitiva funktioner.

Sociokulturella aspekter och den biologiska psykologins förklaringsmodeller
I fjärde kursen är ett mångfacetterat framställningssätt som sammanfattar kunskap från olika forskningsområden speciellt viktigt. Det väsentliga i kursinnehållet är de psykologiska förklaringsmodellerna för motivation, känslor och kognitiva funktioner. Hjärnforskningens forskningsresultat har bidragit med diger kunskap om de ämnesområden som behandlas i kursen, t.ex. om hur känslor uppkommer och regleras. Samtidigt har man fäst alltmer uppmärksamhet vid de sociala och kulturella faktorernas betydelse för förståelsen av människans tänkande, känslor och mål. För att t.ex. förstå motivationens uppkomst och upprätthållande är det nödvändigt att granska frågan ur en social kontext. Också inom socialpsykologin görs intressanta undersökningar om motivation och känslor.

Det medvetna och det omedvetna
Betydelsen av människans medvetna aktivitet och hur denna påverkas av omedvetna funktioner hör också till kursens tema. Det här innebär inte att läraren går in på djuppsykologiska frågor utan närmast att han/hon påvisar att det i samband med problemlösning, motivation och uppkomsten av känslor också förekommer faktorer som inte är medvetna eller uppmärksammade.