Personligheten och den mentala hälsan (PS 5)

Kursens mål är att de studerande skall

 • förstå vidden av personlighetsbegreppet och känna till hurdana forskningsmetoder som använts för att komma fram till kunskap om personligheten
 • känna till olika sätt att beskriva personligheten
 • inse svårigheterna när det gäller att definiera mental hälsa och förstå sambandet mellan den mentala hälsan och psykiska, biologiska, sociala och kulturella faktorer
 • känna till centrala störningar i den mentala hälsan och olika behandlingsmetoder för dem
 • känna till metoder för att upprätthålla den psykiska hälsan.

Centralt innehåll

 • centrala begrepp inom personlighetspsykologin, till exempel jaget och identiteten
 • definitioner på och förklaringar av personligheten ur olika synvinklar inom psykologin
 • personlighetsforskning
 • faktorer som påverkar den mentala hälsan samt psykiska störningar
 • psykoterapi och medicinering vid behandling av psykiska problem
 • upprätthållande av den psykiska hälsan

Olika teman förenas
Den femte kursen är omfattande och sammanfattande eftersom den förenar teman från de tidigare kurserna. Då man behandlar temat personlighet sammanbinds individens emotioner, motivation, kognition och psykiska utveckling. Den mentala hälsan berör individens hela personlighet, hans upplevelsevärld och aktivitet, hans psykiska och fysiska välbefinnande samt växelverkan med andra.

Frågor som berör personligheten och den mentala hälsan är viktiga för den studerande. De är också viktiga frågor för samhället och kulturen. Forskningen om personligheten och den mentala hälsan samt dess tillämpningar berör enskilda individer, familjer, skolväsendet, arbetslivet och olika beslut som fattas och lösningar som presenteras på en samhällelig nivå. Psykiskt välbefinnande får positiva konsekvenser för all mänsklig aktivitet. Å andra sidan påverkas hela samhället då den mentala hälsan kraschar och när förutsättningar för mentalt välbefinnande saknas.

Psykiskt välbefinnande
Inom den mentala vården koncentrerar man sig idag på att stöda individens resurser, lösa problem, skapa förutsättningar för en positiv utveckling och trygga det mentala välbefinnandet. Det har också blivit viktigt att lyfta fram de positiva möjligheterna bland  forskare i personlighetspsykologi. Även om den mentala hälsan och välbefinnande också behandlas i andra ämnen och temaområden i skolan spelar ändå psykologin en viktig roll i detta sammanhang.  (Se temaområet hälsa och trygghet.)

De biologiska och sociokulturella aspekterna
Då man behandlar teman som personlighet och mental hälsa är de psykiska, biologiska och sociokulturella faktorernas samverkan nödvändig att beakta. Kunskapen om personlighetens och den mentala hälsans biologiska grund har preciserats tack vare den forskning som gjorts inom genetiken, cellbiologin, fysiologin och hjärnforskningen. Dessa forskningsområden har bidragit med mer exakt kunskap om de fysiska faktorernas inverkan på människans personlighet och psykiska störningar. Man har bl.a. fått mera kunskap om de genetiska faktorer som styr individens temperament och de psykiska sjukdomarnas samband med hjärnfunktionerna. Detta har delvis bidragit till att vissa forskare inom biovetenskaperna betonat att personligheten är förutbestämd av det biologiska arvet och att psykiska problem enbart är ett resultat av fysiologiska störningar i hjärnan. Då man behandlar ämnet i en psykologikurs är det skäl och också att närma sig frågan från olika synvinklar.

Den sociokulturella kontextens betydelse för personligheten, den mentala hälsan och behandlingen av störningar betonas också. Den psykologiska forskningen om människans personlighet har utmanats från sociologiskt och socialpsykologiskt håll. Det har ansetts att den psykologiska forskningen varit alltför individcentrerad och alltför lite beaktat den mänskliga aktivitetens samband med situationen och kulturen. Dessa meningsskiljaktigheter och de dispyter de gett upphov till verkar ha berikat psykologin. De sociokulturella aspekterna har stärkts och befästs inom psykologin.

Kursens avgränsning förnyas
Femte kursen koncentrerar sig på personligheten och den mentala hälsan. Denna avgränsning i läroplanens grunder gör innehållet i kurs fem tydligare. Samtidigt förutsätter den en ny gränsdragning för behandlingen av motivation, känslor och intelligens (behandlas i kurs fyra).  Motivation, känslor och intelligens har ett starkt samband med personligheten och då dessa teman är bekanta från tidigare kan läraren nu koncentrera sig på att granska dem ur personlighetens och den psykiska hälsans synvinkel. Detta möjliggör en mer djuplodande och enhetlig behandling av temat.