Obligatorisk kurs

Kursens mål är att de studerande skall 

  • bekanta sig med psykologin som vetenskap och med psykologins tillämpning på olika områden i samhället
  • förstå olika sätt att undersöka och förklara människans handlande
  • känna till psykologins centrala områden som emotion, motivation och kognitiva funktioner samt kunna iaktta och reflektera över människans handlande med hjälp av begrepp som återger dessa
  • med stöd av psykologisk kunskap förstå vad lärande innebär och med hjälp av denna kunskap kunna reflektera över sina studier
  • kunna tillämpa socialpsykologisk kunskap, ge akt på social interaktion och kunna uppfatta sig själv som medlem av en grupp.

Centralt innehåll

  • psykologin som vetenskap: forskningsobjekt och tillämpningsområden inom psykologin, uppkomsten av psykologisk kunskap, centrala tillvägagångssätt när det gäller att förklara psykologiska fenomen
  • den psykiska verksamhetens karaktär: psykologiska grundbegrepp, psykiska, biologiska och sociala faktorer som styr handlandet
  • inlärningspsykologins grunder och tillämpningar
  • socialpsykologins grunder, som gruppdynamik, roller och normer

Timfördelningen garanterar att alla gymnasieelever får möjlighet att studera psykologi. Den nya, obligatoriska kursen får en central roll i gymnasieundervisningen och ökar den psykologiska kunskapen i samhället.
 
Kursens centrala teman är viktiga med tanke på den livssituation den studerande befinner sig i. Dessutom är de teman som behandlas viktiga ur en allmänbildande synvinkel. De psykologiska forskningsresultaten kan stöda den studerande i studierna, i växelverkan med andra och i förmågan att kunna granska olika fenomen i livet. Kursens mål är att den studerande på ett insiktsfullt sätt skall lära sig använda och tillämpa psykologisk kunskap. Denna beredskap förbättrar den studerandes möjligheter att klara sig både i studierna och i samhället.

Den psykiska aktiviteten

Det centrala i kursen är att granska den psykiska aktiviteten. Då man undersöker och förklarar mänsklig aktivitet är helheten och de inre funktionernas ständiga växelverkan viktiga att framhålla. Det är nödvändigt att redan i första kursen belysa hur mångfacetterade de psykiska fenomenen är. Läraren skall sträva efter en sammanfattande referensram som hjälper den studerande att granska olika fenomen ur en helhetssynvinkel och som skapar en bra allmänbild av ämnet. Avsikten är inte att ingående behandla alla teman som finns nämnda i figuren nedan utan avsikten är att hjälpa den studerande att skapa en helhetsbild av de psykiska fenomenen.
 
Att granska aktiviteten ur ett mångfacetterat perspektiv (tabell)

 

 


Inlärning och studier 

Ett tema i första kursen är inlärning och studier. För att förstå den mänskliga aktiviteten är det viktigt att granska inlärningen. I den första kursen går man igenom grunderna för inlärningen och återkommer till och fördjupar ämnet i de övriga kurserna.

Den sociala växelverkan 

Den sociala växelverkan, ett av socialpsykologins delområden, är ett nytt tema i första kursen. Med tanke på den studerandes livssituation är detta ett aktuellt och på ett personligt plan betydelsefullt tema. Därför är det motiverat att den sociala växelverkan behandlas i den obligatoriska kursen. Det handlar mer om en introduktion till det sociala synsättet än en minikurs i socialpsykologi. 

Psykologins samband med andra läroämnen 

Psykologin är inte en avskild del från övrig vetenskap och därför skall inte heller undervisningen i psykologi vara avskild från den övriga undervisningen i gymnasiet. Sambandet med de biologiska, samhälleliga, tekniska och humanistiska vetenskaperna är nödvändigt både med tanke på den psykologiska forskningen och dess tillämpningar. Redan i den första kursen kan den studerande få en inblick i hur mångsidigt sambandet mellan psykologin och andra vetenskaper är och därmed andra läroämnen i gymnasiet. Det här öppnar också nya möjligheter att behandla gymnasiets temaområden.