Temaområdena i psykologin

Temaområdena utgör ur samhällets synvinkel viktiga utmaningar för skolan och utbildningen. Eftersom psykologin är en vetenskap som undersöker och förklarar människans aktivitet har den bra förutsättningar för att klara av de här utmaningarna. I praktiken innebär temaområdena att vissa frågeställningar som är aktuella för människans livsstil prioriteras och behandlas i alla ämnen i skolan. 

Då man studerar psykologi har man hjälp av temaområdena eftersom kunskapen tack vare dem lättare kan kopplas till vardagslivet och den miljö man lever i. Den psykologiska kunskapen kan tillämpas i olika kontexter, t.ex. då man granskar boendemiljöns särdrag, de medier som är viktiga för en viss grupp studerande eller teknologins och människans samverkan.

Temaområdena skapar enhet i undervisningen. De studerandes uppfattning om människans aktivitet blir mångsidigare då de får möjlighet att förena psykologisk kunskap med kunskap från andra skolämnen. Man kan jämföra olika ämnens synpunkter på en fråga, upptäcka olika betoningar och  eventuella motsägelser. Temaområdena bidrar till att de studerande kan strukturera sin kunskap om människans aktivitet till en helhet.
 
Det nya realprovet i studentexamen
Då de uppgifter som är  ämnesöverskriande i det nya realprovet i psykologi konstrueras kommer man att utgå från temaområdena. Därför bör läraren också i de skolvisa psykologikurserna, som erbjuds utöver den obligatoriska och de fyra fördjupade kurserna, beakta innehållet i temaområdena. Läraren kan genomföra skolvisa tillämpade kurser så att ämnet psykologi tillsammans med ett eller flera andra realämnen planerar en kurs i vilken temaområdena beaktas. Läraren i psykologi kan t.ex. ordna en kulturkurs i samarbete med lärarna i historia och geografi eller en kurs om psykiskt välbefinnande tillsammans med lärarna livsåskådningsämnen och hälsokunskap. 
 
Möjlighet till samarbete
Temaområdena kan vara utgångspunkt för samarbete mellan olika skolor. Förutom samarbete mellan olika gymnasier kan man också involvera bl.a. grundskolan, yrkesskolor, yrkeshögskolor eller universitet. Det är viktigt att man entydigt kommer överens om vem som ansvarar för vad och hur studierna skall förverkligas. En gemensam planering garanterar att ansvarsfördelningen blir ändamålsenlig.

Ett regionalt samarbete kan också utifrån temaområdena utsträcka sig till arbets- och näringslivet.
Temaområdena aktualiseras då studierna i psykologi innefattar kontakter med lokala företag, föreningar, kulturlivet och olika myndigheter. De lärare som undervisar i psykologi har på olika håll i Finland haft olika samarbetspartner, bl.a. Mannerheims barnskyddsförbund, teatrar, bibliotek, dag- och ålderdomshem, familjerådgivningar, centran för utvecklingsstörda, hälsocentraler och sjukhus. Kontakterna med företag kan stöda undervisningen i psykologi då man behandlar innehållet i temaområdena och kan hjälpa skolan att på egna villkor utveckla den studerandes studiefärdigheter med tanke på arbetslivet. Samarbete på olika fronter kan bidra till ökade andliga och materiella resurser för undervisningen.

Läroplansgrunderna för gymnasiet 2003 (OPH.fi, temaområdena: sid 24-29)