Aktivt medborgarskap och entreprenörskap

En aktiv medborgare är psykiskt motiverad och har också sociala färdigheter att delta i samhällets olika funktioner. Psykologiundervisningen kan erbjuda den studerande egna erfarenheter av att delta och påverka bl.a. i samarbete med olika samfund och organisationer som är verksamma bland barn, ungdomar, åldringar och andra specialgrupper.
Psykologiundervisningen kan också skapa förutsättningar för en medborgardiskussion där olika åsikter tolereras och marginella gruppers rättigheter respekteras.

De politiska och ekonomiska argument som används i den offentliga diskussionen kan också granskas och utvärderas ur psykologins synvinkel. Man kan undersöka om rådande uppfattningar stämmer överens med forskningsresultat eller om de enbart baserar sig på olika gruppers föreställningar och vardagskunskap.
I undervisningen skall läraren uppmuntra de studerande att ta ställning till aktuella samhälleliga diskussioner utifrån den kunskap de får via sina psykologistudier.
Psykologens yrkesetik kan förutom i psykologiundervisningen också behandlas i livsåskådningsämnena.

Teman om arbetspsykologi kan inkluderas i studiehandledningen eller behandlas under olika temadagar, då arbetets psykiska betydelse och socialpsykologiska faktorer kan lyftas fram. För att få idéer om det här temat kan man t.ex. bekanta sig med Pyhäjoen företagargymnasiums webbplats. I detta gymnasium betonar man utveckling i entreprenörskap.

Aktivt medborgarskap och entreprenörskap kan bl.a. behandlas i samband med följande teman:

  • social växelverkan (PS 1 och PS 2)
  • roller och normer (PS 1)
  • att styra aktiviteten och fatta beslut (PS 4)
  • personlighet (PS 5).