Kulturell identitet och kulturkännedom

Växelverkan mellan olika människor kan granskas som ett speciellt tema i undervisningen, men också på ett konkret plan. De studerandes mångkulturella bakgrund, brevvänner eller utbyteselever kan beaktas då man planerar undervisningen.

Kulturkännedom kan bäst främjas genom direkt växelverkan mellan människor fastän detta i och för sig inte garanterar en ömsesidig respekt. Läraren kan under psykologikurserna bjuda in olika företrädare för etniska grupper till lektionerna eller be de studerande intervjua människor utanför skolan. I sådana möten kan de studerande få nya aspekter på sin finländska/finlandssvenska identitet.

I ett mångkulturellt samhälle med olika värderingar bör man respektera olika människor och deras rättigheter. Psykologers och psykologilärares sociala ansvar innefattar många specialgrupper, bl.a. de utvecklingsstördas, mentalvårdspatienters, sexuella och etniska minoriteters rättigheter.
Individens rättighet att i den rådande kulturen skapa sig en egen identitet kan ses som en psykisk grundrättighet. Detta tema kan behandlas bl.a. i samband med:

  • personlighet och mental hälsa (PS 5)
  • utvecklingspsykologi (PS 2).