Teknologi och samhälle

Den teknologiska utvecklingen är utmärkande för de samhälleliga förändringarna och berör alla människor. Man kan inom psykologin kritiskt granska hur olika delområden i människans liv påverkas av teknologins utveckling.

I det dagliga livet kommer människan i kontakt med olika användaranslutningar (automater, telefoner, datorer m.m.). För att individen på ett ändamålsenligt sätt skall kunna använda sig av dessa apparater måste konstruktörerna redan i planeringsskedet beakta och analysera växelverkan mellan människan och maskinen. Då är kännedom om bl.a. sensoriska processer, varseblivning och andra kognitiva funktioner nödvändig (se Tekniska högskolans forskning om användning av olika apparater).
Då man i filosofin granskar förhållandet mellan människa-maskin kan man utgå från de synpunkter som bygger på den empiriska psykologins undersökningar.
Inom psykologin har teknologins landvinningar utnyttjats, t.ex. inom kognitiv psykologi, hjärnforskning och neural forskning samt i rehabilitering och olika produkter som gör vardagslivet lättare för människan.

Läraren kan också under lektionerna konkret välja exempel som visar teknologins samband med psykologin, t.ex. undersökningsapparatur för uppmärksamhet och andra kognitiva funktioner, olika sätt att avbilda hjärnan, datorsimulatorer och hjälpmedel för synskadade.
Då man inom den psykologiska forskningen utnyttjar teknologins landvinningar väcks också etiska frågor. Forskare har t.ex. undersökt spädbarns inlärning under sömn genom att fästa elektroder på barnens huvuden och låtit dem höra monotona ljud samtidigt som man mätt hjärnans aktivitet. Är det etiskt sett oproblematiskt?
Kommunikationsteknologin väcker etiska frågor i samband med reklam, marknadsföring, manipulation och propaganda. Dessa frågor kan t.ex. granskas i samband med utvecklings- och socialpsykologin eller i samband med hur personlighetens utformning kan påverkas.

Teknologin i samhället kan exempelvis granskas under följande teman:

  • kognitiva grundprocesser (PS 3)
  • psykologiska undersökningsmetoder (PS 1-5 speciellt PS1, PS 3, PS 5)
  • samt hur människan utvecklar och använder sig av teknologin (PS 2, PS 4).