Europadagen och EU-symbolerna

Europasymbolerna är Europeiska unionens flagga, eurovalutan, EU-passet, EU-körkortet, Europahymnen och Europadagen.

På Europeiska unionens flagga bildar gyllene femuddiga stjärnor en cirkel mot en blå bakgrund. Antalet stjärnor är oföränderligt, tolv, som enligt traditionen symboliserar fulländning och enhet. Europeiska unionens flagga används vid EU:s yttre gränser, på flygplatser och i hamnar. Statliga och kommunala ämbetsverk och inrättningar, företag och sammanslutningar kan använda flaggan till exempel när de finländska värdarna får besök av företrädare för unionens organisationer.

Vid ingången av 2002 togs eurovalutan i bruk i tolv EU-länder. Sedlarna är likadana överallt. Mynten är däremot försedda med varje lands nationella symboler, som varje land har planerat. De nya medlemsstaterna i unionen förbereder sig också för att införa euron. Slovenien, Litauen och Estland förväntas göra det år 2006.

Ett likformigt pass används i alla EU-länder. På pärmen på finländarnas pass står på finska och svenska orden Europeiska unionen, Finland och pass. På pärmen finns också lejonvapnet. Sedan ingången av 1998 har körkorten i Finland beviljats enligt en EU-modell.

Europadagen firas i alla EU-länder den 9 maj. Avsikten är att evenemangen och festerna under dagen ska föra unionen närmare medborgarna, och folken i unionen närmare varandra. Den 9 maj 1950 lade Frankrikes utrikesminister Robert Schuman fram sitt förslag om att skapa ett organiserat Europa, vars främsta målsättning skulle vara att förebygga nya krig mellan länderna i Europa. Förslaget, som kallas Schumandeklarationen, innebar startskottet för den nuvarande Europeiska unionen.

Europeiska unionens signaturmelodi är Ode till glädjen ur Ludwig van Beethovens nionde symfoni.