Medborgerliga rättigheter i EU

Europeiska unionen innebär i dag många olika saker för samhället och medborgarna. En välfungerande inre marknad har länge stått som en grundprincip för unionen och omfattar bland annat fri rörlighet för varor, människor, tjänster och kapital.

I det nya konstitutionella fördraget fastställs unionens värden och mål samt medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, som omfattar de medborgerliga rättigheterna. EU försöker ständigt vidareutveckla medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och fri rörlighet och försöker undanröja alla former av diskriminering på grund av nationalitet.

Varje person som är medborgare i någon av unionens medlemsstater har unionsmedborgarskap. Unionsmedborgarskapet kompletterar men ersätter inte det nationella medborgarskapet. Den som är medborgare i EU kan resa, studera, arbeta och vara självständig yrkesutövare i vilken som helst av unionens 25 medlemsstater.

Till de medborgerliga rättigheterna hör möjligheten att rösta och ställa upp i kommunalval och parlamentsval i ett nytt vistelseland. Medborgarna får klaga hos Europeiska ombudsmannen och har rätt att vända sig till Europaparlamentet. Medborgarna har också rätt att få konsulära tjänster vid ett annat EU-lands beskickning i länder utanför EU.

I praktiken innebär de medborgerliga rättigheterna till exempel att man fritt kan söka arbete i ett annat EU-land. I regel behövs det inte något särskilt arbetstillstånd när man har hittat ett arbete. Uppehållstillstånd för vistelse i mer än tre månader måste trots allt sökas hos polismyndigheten i det nya vistelselandet. Den som bosätter sig i ett annat EU-land får samma sociala förmåner som landets medborgare.

Studerande kan tillgodogöra sig utbytesprogram eller avlägga hela examen i ett annat EU-land. Den studerande behöver inte betala högre studieavgifter än de studerande i mållandet. Finländska studerande kan använda det finländska systemet med studiestöd och lån. Varje land ansvarar självt för innehållet i examina. EU bestämmer inte vad som undervisas i skolorna men försöker främja erkännandet av utbildning och yrkeskompetens i EU-länderna.

Det har blivit lättare att resa mellan EU-länderna. Inom det så kallade Schengenområdet kan medborgarna röra sig fritt utan gränskontroller. Trots det bör pass eller ett identitetskort med foto tas med.

På sommaren 2004 infördes ett nytt europeiskt sjukvårdskort, som berättigar till sjukvård vid tillfällig vistelse inom EU-området, i Schweiz och i EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Man kan ansöka om kortet hos FPA