Uppgifter och idéer - SL4

1) På Europainformationens webbplats finns Europa-frågelek!, som riktar sig speciellt till unga. Med den kan man testa sina kunskaper om Europeiska unionen och medlemsstaterna.

2) Videon ”EU-tutuksi” (Lär känna EU) har skickats ut till skolorna. På videon presenteras Europa-relaterade teman i cirka tio minuters programavsnitt.

3) Från Europainformationens kundservicekontor kan man hämta en karta över Europa (flaggkartan). På kartan finns olika uppgifter om länderna i Europa: folkmängd, areal, huvudstäder, euroländer och flaggor. På kartan anges också det år då landet anslöt sig till Europeiska unionen samt om landet har infört euron som betalmedel.

4) Man kan söka information om vart och ett av de nya EU-länderna. Med tanke på nästa utvidgning kan EU:s tillnärmningskriterier, Köpenhamnskriterierna, studeras närmare. För- och nackdelarna med utvidgningen kan diskuteras.

5) Eleverna kan söka tidningsartiklar och notiser som gäller Europa.

6) Eleverna kan begrunda vad som förenar medlemsländerna inom Europeiska unionen och hur de olika nationaliteternas kulturer avviker från varandra.

7) Utöver de medborgerliga rättigheterna i EU kan man fundera över vad de grundläggande fri- och rättigheterna i det nya konstitutionella fördraget betyder. Dessutom kan man klarlägga skillnaden mellan Europeiska unionen, Europarådet och Förenta Nationerna.

8) Eleverna kan söka information om Kulturprogrammet och ta reda på hurdana projekt som har understötts via programmet.

9) I anslutning till de allmänna kunskaperna om EU kan eleverna söka svar på följande frågor: Vilka personer kan anses ha kommit med idén till EU? Hur uppkom EU? Hur fungerar Europeiska unionen? Vilka är dess institutioner? Vilka lagstiftningsinstrument har EU? Hur många röster har Finland i Europeiska unionens råd (ministerrådet)? Vilka är Finlands ledamöter i Europaparlamentet? osv.