EU:s utvidgning

Det frågas ofta hur mycket unionen kan utvidgas och var Europas gränser går, men det är omöjligt att fastställa några exakta gränser. Unionens dörrar står i princip öppna för alla europeiska länder som uppfyller EU:s tillnärmningskriterier, de så kallade Köpenhamnskriterierna.

De förutsättningar för medlemskap som Europeiska rådet enades om i Köpenhamn 1993 är följande:

  • Kandidatlandet skall ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.
  • Landet har en fungerande marknadsekonomi och förmår hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen.
  • Landet förmår ta på sig de skyldigheter som följer av medlemskapet, inbegripet en anslutning till målen med den politiska unionen samt den ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Europeiska rådet i Madrid i december fastställde kriterierna. Samtidigt uppmärksammade det behovet av att med hjälp av framför allt följande medel skapa förutsättningar för att säkerställa successiv, harmonisk integrering för kandidatländerna: utveckla marknadsekonomin, anpassa kandidatländernas förvaltningsstrukturer samt skapa stabila ekonomiska och penningpolitiska förhållanden.