Medborgarnas lagkuskap (SL3)

Inom temaområdet Hälsa och trygghet är målet att de studerande skall tillägna sig färdigheter som stödjer förmågan att upprätthålla hälsa och välbefinnande i vardagen, lära sig i samarbete med den sociala sektorn, utveckla sin handlingsberedskap i krissituationer och inse de grundläggande förutsättningarna för samhällets välfärd. Temaområdet lämpar sig bra för att infogas i kursen Medborgarnas lagkunskap inom samhällslära. Kursens mål är bland annat att de studerande skall lära sig att själva sköta de vanligaste rättsärendena och att de skall kunna hitta och använda viktiga juridiska källor.

En form av förmågan i vardagen är att hitta nödvändiga råd på Internet. Under kursen i lagkunskap behandlas teman för vilka det finns många nyttiga webbplatser på Internet och i samband med vilka de studerande kan öva sig i att söka information. Som exempel kan nämnas familjelagstiftning, konsumentskydd, arbetsrätt och skuldlagstiftning. I de följande exemplen betonas förmågan i vardagen, och det hänvisas inte till lagtexter utan till praktiska råd som finns på myndigheternas webbsidor och i artiklar av rättslärda.

Om övningarna görs på lektionstid (till exempel i en dataklass) får de studerande söka svar på förhållandevis noggrant avgränsade frågor. Man vinner tid genom att läraren ger adresserna. Om avsikten är att de studerande samtidigt skall lära sig vilka myndigheter som behandlar ärendena i fråga används myndigheternas webbplatser.

Som hemuppgifter och självstudieuppgifter kan de studerande få övningar som omfattar vidsträcktare helheter och förutsätter självständigare informationssökning. I uppgiften ingår då också att bekanta sig med den myndighet som ansvarar för sidorna eller med bakgrunden till den aktuella organisationen.

Hur bestäms faderskapet enligt lagarna?
Hur fastställs faderskapet när det handlar om ett barn som fötts utom äktenskapet?
Vilka uppgifter har vårdnadshavaren?
Hur hörs ett barn i samband med en skilsmässa?
Hur delas egendomen när ett äktenskap upplöses?
Hur upprättar man ett äktenskapsförord och vad innebär det?
Vad säger lagen om barnets förnamn?
Vilka alternativ finns det för att välja efternamn?
Hur kan man ändra för- och efternamnet?
Hur anhåller man om besöksförbud?

 

På bland annat följande webbplatser finns material för svaren:

Tampere > Sosiaalipalvelut (Socialservice; motsvarande information finns antagligen för den egna kommunen)
Centralförbundet för Barnskydd > Lastensuojelu (Barnskydd; klara och rediga artiklar på finska)
Rättsväsendet > Domstolarna > Tingsrätterna > Ansökningsärenden (tydliga råd)
Justitieministeriet > Publikationer> Broschyrer  (klara och rediga artiklar)
suomi.fi  > Boende och familj > Föräldrar och barn (heltäckande förteckning över länkar till olika myndigheter)
Suomen laki online > Juridinen linkkilista (Juridisk länkförteckning; heltäckande förteckning över länkar till olika myndigheter)
Magistraterna > Tjänster > t.ex. Äktenskapsförord > t.ex. Namnärenden (tydliga anvisningar)
Finlands Advokatförbund (artiklar om olika teman)
Polisen >  Råd > Brott >  Besöksförbud
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland >  Till den som behöver hjälp  >  Hem och relationer (olika tjänster)

Avgiftsfria privata webbplatser:

Opuslex Asianajotoimistot > Artikkelikirjasto  (Artikelbibliotek) >  Perhe (Familjen; artiklar om olika teman)
Laki24.fi >  Henkilö (Personer)  >  Perhe (Familjen; artiklar om olika teman) 
Skyddsnätet är ett material med information om trygghet och säkerhet. Avsikten är att stödja det temaområde som finns i läroplansgrunderna och som kallas Trygghet och trafikkunskap inom den grundläggande utbildningen och Hälsa och trygghet i gymnasiet.