Roller till hjälp för att lära

I den nya läroplanen betonas vikten av att diskutera, motivera sina åsikter och bedöma konsekvenserna av egna val. ”På något sätt alltför abstrakta saker, men visst skulle det vara bra att kunna dem”, skrev en 18-årig gymnasist i responsen på en kurs. Det är en stor utmaning för läraren att konkretisera begrepp som gäller staten, samhället och ekonomin så att de blir en del av de ungas vardagsverklighet. Många lärare bär in stora mängder aktuellt material i klassrummet, men det kunde trots allt löna sig att vid sidan om detta testa en metod som går ut på att kombinera roller och problemlösningsuppgifter. Med roller avser jag att man sätter sig in i en fiktiv persons situation och funderar på olika lösningar utifrån hans eller hennes utgångsläge, till exempel så att man i stället för att läsa ett partiprogram diskuterar hurdan beskattning en låginkomsttagare som understöder ett vänsterinriktat parti skulle önska för egen del.

Den intensiva vardagen i det kursbundna gymnasiet uppmuntrar inte nödvändigtvis lärarna att satsa på stora projekt, dramer eller andra tidskrävande arbetsmetoder. Arbetet med roller kan trots allt tas med också i små uppgifter och diskussionsstunder, och den bakgrundsinformation som behövs finns till exempel i den egna läroboken. En lärare som känner sin grupp vet hur mycket bakgrundsarbete det behövs och hur djupt det lönar sig att dyka in i rollen. En viktig uppgift för läraren är att lyfta fram nya överordnade begrepp utgående från de ungas tankar: ”I inpo-förhandlingarna förde arbetsgivarorganisationerna fram precis samma tankar som er grupp…”

Här följer några uppgiftsidéer. Uppgifterna kan utföras likaväl muntligt som skriftligt.

Diskussion: diskussion i smågrupper, debatt i klassen e.dyl.
Skriftlig uppgift: motiverad essä, ”brev” till myndigheterna, mindmap, reklam, tidningsartikel e.dyl.

Högern och vänstern diskuterar i parlamentet

De studerande indelas i höger och vänster (eventuellt dessutom i fiktiva eller reella partier). De ska rösta utifrån sin partipolitiska ståndpunkt och kunna motivera sitt val.

– Finansieras hälso- och sjukvården med skattemedel, användaravgifter eller privata försäkringar?
– Får staten tvångsinlösa mark av enskilda människor?
– Vilket är det bästa sättet att minska arbetslösheten i vårt land?

Vems frukost äter du?

Roller: 

- En finländsk rågodlare (levererar spannmål till en stor kvarn).
- En företrädare för det multinationella företaget Corns; företagets frukostflingor är kända världen över.
- En sydamerikansk odlare av ekologiskt kaffe.

– Varför lönar det sig att använda din produkt så mycket som möjligt?
– Vilka alla gynnas av att produkten har större åtgång?
– Vilka alla får sin del av den färdiga produkten som säljs i butikerna?
– På vilka grunder väljer du själv ditt bröd, ditt kaffe och dina flingor i butiken?

Centraliserade eller lokala överenskommelser?

De studerande indelas i

a) arbetsgivare och arbetstagare (möjlighet att ge en noggrann beskrivning av ett företag och människor verksamma i olika yrken) eller
b) arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

– Borde beslut om löner och arbetstider fattas på den egna arbetsplatsen eller på riksnivå?
– Vilka fördelar eller nackdelar skulle lösningen ha just för dig?
– Vilka egna intressen vill du trygga eller uppnå?
– Hurdana metoder är du beredd att använda?
– Borde pappersarbetarna i Finland visa sin solidaritet genom att stödstrejka när anställda vid samma företag strejkar i Kanada eller Kina? 

Placeringsrådgivare

Du är placeringsrådgivare och har fått i uppgift att göra reklam för något av följande placeringsobjekt:

a) en ägarbostad
b) statliga obligationer
c) aktier i Snickeri Hemby Ab
d) en riskfond som placerar i oljeindustri i Kaukasus
e) pensionsförsäkring
f) ett sparkonto
g) aktier i ett amerikanskt vapenbolag