Tvåspråkighetsforskning

APPEL, RENÉ & MUYSKEN, PIETER 1987. Language contact and bilingualism. Institute for General Linguistics. University of Amsterdam.
Forskare i allmän lingvistik vid Amsterdams universitet närmar sig i sin bok språkkontakter genom det tvåspråkiga samfundet, den tvåspråkiga individen och språkanvändningen i en tvåspråkig miljö. En språkvetenskaplig granskning om kontakter mellan olika språk kompletterar bokens sociolingvistiska, pedagogiska och politiska perspektiv.

ARNBERG, LENORE 1988. Så blir barn tvåspråkiga. Vägledning och råd under förskoleåldern. 1988. Wahlström & Widstrand. Stockholm.
Finskspråkig upplaga: ARNBERG, LENORE 1989. Tavoitteena kaksikielisyys. Multilingual Matters. Clevedon.
Boken ger information som grundar sig på forskningsresultat om barns tvåspråkighet och ger råd till föräldrar om vilken bakgrund och vilka mål som ska tas i beaktande för tvåspråkiga barn. I boken förekommer förutom en teoretisk presentation även praktiska förslag till dem som uppfostrar tvåspråkiga barn och berättelser om språkanvändning i tvåspråkiga familjer. Boken ses som en klassiker inom svensk tvåspråkighetsforskning.

AXELSSON, MONICA (red.) 1999. Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. Rinkeby språkforskningsinstitut.
Artikelsamlingen behandlar språkförmågan bland tvåspråkiga förskolebarn och barn i åldern för lågstadiet samt andraspråksinlärning i grundskolans olika årskurser ur olika samhällsfaktorers perspektiv. Bakom artiklarna ligger antagandet om att samhällets förhållningssätt till språk, kultur, människovärde, skyldigheter och rättigheter påverkar skolans miljö och barnens framgång i skolgången. I artiklarna får de romsk-, somalisk- och turkiskspråkiga barnens språkliga utveckling i en tvåspråkig skolmiljö i Stockholm särskild uppmärksamhet.

AXELSSON, MONICA & LENNARTSON-HOKKANEN, INGRID & SELLGREN, MARIANA 2002. Den röda tråden. Utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning – målområde språkutveckling och skolresultat. Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, Stockholm.
I rapporten behandlas samhällets roll i tvåspråkiga barns skolgång och presenteras projekt som man förverkligat i olika stadsdelar i Stockholm och som syftar till att förbättra tvåspråkiga 6-12 åriga elevers språkkunskaper och skolframgångar. I boken beskrivs också fem stadsdelars organisation i Stockholm samt de språkliga förändringar som skett under invandringsprocessen samt inlärningsresultat genom tiderna och bedöms utvecklingsbehoven inom lärarnas pedagogiska utbildning.

BAETENS BEARDSMORE, HUGO 1986. Bilingualism: basic principles. Clevedon.
Boken behandlar tvåspråkighetens teoretiska värld. I den behandlas bl.a. interferens, kodväxling, mått av tvåspråkighet och tvåkulturellt liv samt de problem, som har att göra med tvåspråkighet.

BAKER, COLIN 1996. Barnets väg till tvåspråkighet: råd till föräldrar och lärare i förskola och grundskola. Påfågeln. Uppsala.
Engelskspråkig upplaga: BAKER, COLIN 1996. Parents’ and teachers’ guide to bilingualism.
Boken leder oss via mångsidiga och praktiska frågor in i tvåspråkighetens värld. Konsekvent ställda frågor och deras dryftande täcker hela området inom barns tvåspråkighetsuppfostran i hemmet och i skolan.

BAKER, COLIN & JONES, SYLVIA PRYS 1998. Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education. Multilingual Matters. Clevedon.
Detta breda lexikon innehåller kunskap om allt som gäller tvåspråkighet. Lexikonets innehåll kan man dela in i fyra delar: individens tvåspråkighet, språk i samhället, kontakt mellan språk i världen och tvåspråkig uppfostran.

BAKER, COLIN 2000. The Care and Education of Young Bilinguals, An Introduction for Professionals. Multilingual Matters. Clevedon.
Denna publikation behandlar barns tvåspråkighet ingående, ur psykologiska, sociolingvistiska, pedagogiska, språk- och kulturvetenskapliga synvinklar. Bokens kapitel behandlar ämnena i tydliga samt ganska kortfattande kapitel.

BAKER, COLIN 2001. [1993] Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Tredje upplagan. Clevedon.
Denna bok är en grundläggande lärobok om teorier gällande tvåspråkighet, samt de psykologiska, sociala och samhälliga aspekter, vilka ligger bakom tvåspråkighet, andraspråksinlärning och undervisning i skolan. Förutom beskrivningar om grundläggande begrepp och termer finns det i boken exempel på Kanadas språkminoriteter och om tvåspråkigheten där.

BÖRESTAM, ULLA & HUSS, LEENA 2001. Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Studentlitteratur. Lund.
Det centrala i denna bok är språkens möte och det flerspråkiga samhället. I bokens lättlästa och logiskt uppdelade kapitel närmar man sig språket och språkinlärningen samt där tillhörande grundtermer ur sociologiskt och pragmatiskt perspektiv och man granskar språkliga möten samt två- och flerspråkigheten ur individens och gemenskapens synvinkel.

CENOZ, JASON & GENESEE, FRED (red.) 1998. Beyond Bilingualism: Multilingualism and Multilingual Education. Multilingual Matters. Clevedon.
I artikelsamlingens första del granskas flerspråkig uppväxt ur socio- och psykolingvistisk synvinkel. Artiklarna i den andra delen behandlar flerspråkighetspedagogik och den tredje delens artiklar för fram erfarenheter från skolpedagogiken då det gäller tvåspråkiga och flerspråkiga elever i olika delar av världen.

DEWAELE, JEAN-MARC & HOUSEN, ALEX & WEI, LI (red.) 2002. Opportunities and Challenges of Bilingualism. Contributions to the Sociology of Language 87. Mouton de Gruyter.
Artikelsamlingen granskar tvåspråkigheten från ett sociologiskt perspektiv. Artiklarna i början av boken närmar sig ämnet kritiskt och granskar språkens roll i samhället. Artiklarna i den andra delen av boken lyfter fram olika synvinklar om tvåspråkighetens sociologi, språkväxling, språkplanering och språkvård. I artiklarna i den tredje delen av boken dryftas frågor om flerspråkig uppfostran.

DEWAELE, JEAN-MARC & HOUSEN, ALEX & WEI, LI (red.) 2003. Bilingualism: beyond basic principles. Multilingual Matters. Clevedon.
I bokens artiklar diskuteras den tvåspråkiga uppfostringens grundprinciper, förekomsten av tvåspråkighet och accepterandet av denna och frågor kring språk- och kodväxling. Artiklarnas författare är internationellt kända och uppskattade tvåspråkighetsforskare samt sakkunniga som bl.a. Colin Baker, Hugo Baetens Beardsmore, Michael Clyne, Jim Cummins och Fred Genesee.

EXTRA, GUUS & VERHOEVEN, LUDO (toim.) 1993. Immigrant Languages in Europe. Multilingual Matters. Clevedon.
I bokens artiklar presenteras invandrargrupper i Väst- och Nordeuropa och deras tvåspråkighet. I artiklarna behandlas invandrarspråkens mångfald, inlärandet av modersmålet i en tvåspråkig miljö, frågor kring kodväxling och språkens vitalisering och försvinnande. Fokus i boken ligger på bl.a. arabisk-, turkisk- och kroatiskspråkiga elever.

FRAURUD, KARI & HYLTENSTAM, KENNETH (toim.) 2003. Multilingualism in Global and Local Perspectives. Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, Stockholm.
Bokens tjugo artiklar grundar sig på en nordisk konferens om tvåspråkighet, som hölls i Rinkeby år 2001. De behandlar flerpråkighet och tvåspråkig uppfostran i u-länder, de inhemska minoritetsspråkens sociolingvistik, andraspråkstalarens tal och språkliga situation, två storstäders språkliga drag samt språkinlärning och undervisning i nordiska länder. Artiklarnas författare är forskare från Afrika, Asien, Europa och Nordamerika.

HAMERS, JOSIANE F. & BLANC, MICHEL H. 2000. [1989] Bilinguality and bilingualism. Cambridge. Second edition.
Boken presenterar teorier om tvåspråkighet, vilka grundar sig på forskning. Bokens första sju kapitel ger information om bl.a. olika tvåspråkighetsmönster, tvåspråkighetens sociala och psykologiska grunder, om tvåspråkighet från socialpsykologiskt och neuropsykologiskt perspektiv samt om tvåspråkiga individers språkliga processer. Bokens tre sista kapitel behandlar kontakter mellan språk, så som t.ex. tvåspråkig uppfostran, andraspråksinlärning samt översättning och tolkning.

HARDING, EDITH & RILEY, PHILIP 1993. Den tvåspråkiga familjen. En handbok i tvåspråkighet. Påfågeln. Uppsala.
Boken ger kunskap och råd till föräldrar, som har tvåspråkiga barn. I bokens första del går man igenom åsikter som grundar sig på forskningsresultat om tvåspråkighet. I bokens andra del ges det exempel på erfarenheter från sexton tvåspråkiga familjer. I bokens tredje del närmar man sig tvåspråkig uppfostran genom olika begrepp. Boken är också givande för lärare, som har tvåspråkiga elever i sin klass.

HASSINEN, SIRJE 2002. Simultaaninen kaksikielisyys: läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain. Acta universitatis Ouluensis. Oulun yliopisto. Serie B, del 43.
Hassinens avhandling är en längdsnittsstudie om två syskons samtida inlärning av estniska och finska i Finland i en tvåspråkig familj, i vilken deras föräldrar använder ett språk – en person – metoden. I centrum för forskningen står språkens differentiering och kodernas förenande i samtidig inlärning av två närbesläktade språk.

HULTINGER, EVA-STINA & WALLENTIN, CHRISTER (red.) 1996. Den mångkulturella skolan. Studentlitteratur. Lund.
I boken berättar sju lärare och sju forskare om mångkultur i Sverige. Lärarna som undervisar invandrarbarn och invandrarungdomar berättar i sina artiklar om sina vardagliga arbeten och forskarna betonar hur stor roll unga invandrares sociala- och kulturella bakgrund spelar för framgång i skolan. Bokens läsare får möjligheten att bekanta sig med kurdiska, syriska, somaliska och turkiska elevers tankesätt och möten av olika kulturer. I slutet av boken diskuterar författarna och kommenterar varandras skrivelser.

HUSS, LEENA (red.) 1996. Många vägar till tvåspråkighet: föredrag från ett forskarseminarium vid Göteborgs universitet den 21-22 oktober 1994. Uppsala multiethnic papers 38.
Artikelsamlingen innehåller artiklar som grundar sig på ett nordiskt seminarium, som hölls vid Göteborgs universitet och som behandlade barns språkliga utveckling, andraspråksundervisning och -inlärning, skicklighet i två språk och skolornas flerspråkiga och mångkulturella undervisning. De i artiklarna presenterade forskningsobjekten är bl.a. sverigefinska grundskoleelever, turkisk- och svenskspråkiga förskolebarn, samt Nordnorges finskspråkiga elever. Artiklarnas författare är kända nordiska forskare, bl.a. Paula Andersson, Sally Boyd, Leena Huss, Päivi Juvonen, Raija Kangassalo, Sirkku Latomaa ja Anneli Lieko

HUSS, LEENA & CAMILLERI GRIMA, ANTOINETTE & KING, KENDALL (toim.) 2002. Transcending Monolingualism: Linguistic Revitalisation in Education. Multilingualism and Linguistic Diversity. Swets & Zeitlinger.
Artikelsamlingen behandlar ställningen hos olika minoritetsspråk i skoluppfostran ur människorättsperspektiv, nationella och regionalpolitiska perspektiv samt olika utbildningspolitiska programs perspektiv. En del av artiklarna dryftar språkens vitalisering inom uppfostran genom praktiska exempel i sociopolitisk- och historiepolitisk- samt genom utbildningssynvinkel.

HÅKANSSON, GISELA 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Studentlitteratur. Lund.
Boken presenterar de svenska publikationer, forskningar och avhandlingar, vilka behandlar två- och flerspråkighet både ur samhällets och individens synvinkel. I boken går också systematiskt igenom alla de språk, vilka är representerade i Sveriges skolor och vilka lärs ut som invandrarelevernas modersmål.

KUURE, OLLI 1997. Discovering traces of the past. Studies of bilingualism among school pupils in Finland and in Sweden. Väitöskirja. Oulun yliopiston julkaisuja. Serie E, del 23.
Målet för denna avhandling är att bestämma ålderns betydelse inom andraspråksinlärningen. Avhandlingen innehåller även artiklar som hör till den diskursanalytiska diskussionsforskningens område samt fel- och diskursanalytiska fallforskningen om grundskoleelevers tvåspråkighet i Finland och i Sverige.

LATOMAA, SIRKKU (toim.) 2004. Äidinkieli ja toiset kielet: Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.-20.10.2002. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B1. Tampere University Press. Nätpublikation. Äidinkieli ja toiset kielet (pdf)
Publikationens tio artiklar behandlar nordisk två- och flerspråkighet, språkundervisningens betydelse och förändringar i tvåspråkigheten som t.ex. att bli tvåspråkig, språkets försvinnande, språkets revitalisering och företeelser som anknyter till detta. I artiklarna beskrivs bl.a. den språkliga identiteten bland ryskspråkiga gymnasieelever och elever vid yrkesskolor i Finland, att om hur det är att lära sig läsa och skriva bland tvåspråkiga lågstadieelever som har närbesläktade språk som modersmål, ordförråd och syntax i andra generationens sverigefinnars språk, hur personer som har svensk bakgrund lär sig verbförrådet och verbböjningen i finska, den språkliga situationen hos finska familjer bosatta i Tyskland och den språkliga bakgrunden bland de, som är med i lärarutbildningen för språkbadslärare.

MIKKOLA, PIRJO 2001. Kahden kulttuurin taitajaksi. Maahanmuuttajaoppilaan monikulttuurinen identiteetti, tavoitteet ja toiminta. Turun yliopiston julkaisuja. Serie C, del 171.
I avhandlingens teoridel granskas utvecklingsprocessen för den mångkulturella identiteten och dess faktorer genom presentation av kända och internationellt uppskattade vetenskapliga undersökningar. I den empiriska delen av boken granskas den mångkulturella identiteten bland rysk-, estnisk-, somalisk- och vietnamesiskspråkiga samt kurdiska och f.d. jugoslaviska grundskoleelever i Finland.

PAULIN, ARJA & RIVERA, TRINIDAD & HUUHTANEN ALMGARD, PIRJO & FINELL, DORITA & TINGLÖW ARVÓR, ÅSA & QAMHAWI, ORAIB 1993. Mer än ett modersmål. Hemspråksdidaktik. HLS Förlag. Skolverket i Stockholm.
I boken berättar invandrarbarnens erfarna modersmålslärare om traditionen av att undervisa i invandrarelevernas eget modersmål och om undervisningsmetoder. Boken ger både teoretisk bakgrundsinformation och praktiska råd för att utveckla modersmålsundervisningen. Författarna av boken presenterar också modersmålsundervisningen i praktiken i ljuset av läroplanen och i de krav som kom i början av 1990-talet. De berättar också om de olika samarbeten i syfte att utveckla undervisningen samt om de nya undervisningsmetoderna.

ROMAINE, SUZANNE 1995. [1989] Bilingualism. Language in Society 13. Blakwell. Oxford & Cambridge.
Boken är ett grundläggande verk, som granskar tvåspråkighet ur socio- och psykolingvistiska perspektiv. Bokens kapitel behandlar det tvåspråkiga samfundet, den tvåspråkiga individen, kodväxling och kommunikativ kompetens samt barns tvåspråkighet, tvåspråkig uppfostran och attityder gentemot tvåspråkighet.

SKUTNABB-KANGAS, TOVE 1981. Tvåspråkighet. Liber Läromedel. Lund.
Boken anses vara en klassiker bland böcker som behandlar tvåspråkighet. Den behandlar tvåspråkighet först och främst ur invandrarens synvinkel. Bokens ämnen går från språkvetenskapliga omständigheter genom villkor och följder av tvåspråkighet i psykologiskt och pedagogiskt perspektiv till samhälls- och invandringspolitiska ämnen. Boken behandlar också invandrarelevernas undervisning från samhällig synvinkel.

SKUTNABB-KANGAS, TOVE & KANGAS, ILKKA & KANGAS, KEA 1986. Minoritet, språk och rasism. Liber. Malmö.
Finskspråkig upplaga: SKUTNABB-KANGAS, TOVE & KANGAS, ILKKA & KANGAS, KEA 1988. Vähemmistö, kieli ja rasismi. Linguistica & Philologica –sarja. Gaudeamus. Helsinki.
I denna bok, som behandlar undervisning av minoritetsbarns ses språkfrågorna i ett bredare samhällsperspektiv och i boken dryftas bl.a. skolans och samhällets roll i den tvåspråkiga uppväxten, språkets roll i tänkandet, invandringen och rasismen i de nordiska länderna.

TUOMELA, VELI 2001. Tvåspråkig utveckling i skolåldern: en jämförelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller. Dissertations in bilingualism. Stockholm.
I denna avhandling jämfördes den tvåspråkiga utvecklingen, skriftlig och muntlig språkfärdighet i svenska och i finska, hos 180 sverigefinska elever i skolår 3, 6 och 9. Samt jämfördes den tvåspråkiga utvecklingen med enspråkig utveckling hos sammanlagt 120 finska elever i Finland och svenska elever i Sverige. Eleverna fick undervisning (1.) i svensk klass och samtliga av dem deltog i modersmålsundervisning, (2.) i tvåspråkig klass och (3.) i sverigefinsk friskola.

Sammanställt av Boglárka Straszer