Instanser

Länkar till information som berör specialundervisning och/eller specialpedagogik.

Syn

Arlainstitutet (fi)
Erbjuder yrkesrehabilitering och -utbildning för synskadade och dövblinda.

CELIA - biblioteket
- jämställdehet för läshandikappade i tillgång till litteratur och information. Ett statligt specialbibliotek som betjänar hela landet. Biblioteket producerar och lånar ut punktskriftsböcker, talböcker, elektroniska böcker och annat specialmaterial.

Hörsel

Projektet Satakieli (fi)
Ett nätverk för barn med Cochlea Implantat och andra svårt hörselskadade barn som använder hörapparat i syfte att befrämja språk, tal och kommunikation som en del av helhetshabiliteringen.

Organisationer föreningar och förbund:

Broschyren Barn och unga med utvecklingsstörning inom dagvård och skola (pdf)
Instanser i Svenskfinland som kan ge personalen på daghem och skolor stöd, handledning och konsultation när det gäller att planera lärande och habilitering för barn och unga med utvecklingsstörning.

Finlands CP-förbund

HERO Dyslexiförening
Välj språk på första sidan.

FDUV
Förbundet för de utvecklingsstördas väl, riksomfattande handikapporganisation

Finlands Svenska Handikappförbund
Vågar du möta människan bakom handikappet?

Förbundet Finlands svenska hörselskadade
FFSH bildades 1986, genom att lokala föreningar för svenska hörselskadade slöt sig samman till ett förbund.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.
Vill tillsammans med andra vara med och verka för ett samhälle som genomsynas av solidaritet och gemenskap.

Förbundet Hem och Skola i Finland rf
Arbetar för en skola som är öppen mot samhället och där föräldrarna är välkomna.

Kårkulla samkommun
Handledning till enskilda personer, familjer, daghem, skolor.

Samfundet Folkhälsan
Samfundet Folkhälsans Habiliteringsavdelning och poliklinik samt resurscentret för alternativ kommunikation, datorverksamhet och specialpedagogik.

Synskadades Centralförbund

Resurscentra:

SPERES
Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum har grundats för att koordinera, planera, ta initiativ till och organisera stödtjänster för barn och ungdomar med särskilda behov i Svenskfinland.

Vasa Specialpedagogiska center
Inom Åbo Akademi fungerar Vasa Specialpedagogiska center som en forsknings- och utvecklingsenhet inriktad på inlärningssvårigheter och soom en en utredningsenhet för svenskspråkiga barn, ungdomar och vuxna.Här finns information om forskare och forskning inom specialpedagogik vid Åbo Akademi. Centrets specialområde handlar om läs- och skrivsvårigheter, men du hittar också information om matematiksvårigheter.

Sensoteket i Vasa
Sinnesrum för upplevelser och sinnesstimulering utvecklade för gravt handikappade. Redan webbsidorna aktiverar dina sinnen på olika sätt.

Skolor och utbildningsanstalter:

Svenska skolan för synskadade
En statlig skola. Skolan är 11-årig med en två-årig förskola och en nioårig grundskola

Yrkesträningsskolan Optima
Den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland.

Svenska studiecentralen - SSC
Understöder kurser och studiecirklar samt hjälper med frågor som berör organisationsutveckling och ledarskap. SSC utbildar föreningshandledare och tar fram stödmaterial för att underlätta arbetet i de lokala föreningarna.

Andra:

Lärum-Förlaget AB
Under den här rubriken hittar du information om centret för läromedel, facklitteratur och lättläst litteratur.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Sverige)