Entreprenörskap i undervisningen

Temat ska hjälpa eleven att gestalta samhället från olika aktörers synvinkel, utveckla färdigheter som behövs i deltagande samt lägga grunden för entreprenörmässiga handlingssätt. På dessa sidor hittr du stoff, som hjälper vid planering och förverkligande av undervisningen i företagsamhet inom den grundläggande utbildningen, på gymnasiet och i yrkesutbildningen.

Som lärare kan du också skicka in tips och egna erfarenheter.Orden entreprenörskap och företagsamhet används ofta som synonymer. Båda motsvaras av finskans yrittäjyys. Man talar ofta om inre och yttre företagsamhet.

Inre företagsamhet är det som på finska är ’yritteliäisyys’, medan yttre företagsamhet är ’yrittäjyys’. Inre företagsamhet omfattar de ärvda och förvärvade egenskaper som behövs för att framgångsrikt fungera som företagare. Till dessa hör viljan och förmågan att lära sig nytt, fantasi, idérikedom, tålamod.

Inre företagsamhet

Inre företagsamhet är ett aktivt, ansvarsfullt förhållningssätt till saker, medmänniskor och överhuvudtaget allt som man har att göra med. Det är att medvetet utveckla sig själv som skolelev, studerande, som arbetande och i hobbyverksamheten. I arbetslivet är inre företagsamhet sättet att arbeta, som om man skötte sitt eget företag fastän man är anställd av en annan.

Företagsamhetsfostran har som mål att hos eleverna stödja sådana kunskaper, färdigheter och attityder som de behöver under studietiden och senare i arbetslivet, oberoende av om de arbetar som självständiga företagare eller är i tjänst hos någon annan. De genom utbildning erhållna attityderna har en central betydelse för hur ungdomar förhåller sig till entreprenörskap och till sitt eget arbete. Med hjälp av företagsamhetsfostran strävar man efter att öka ungdomars målmedvetenhet, egen företagsamhet, kreativitet, samarbetsförmåga, prestationsmotivation och uthållighet. Som bäst tjänar skolans vardagliga verksamhet den inre företagsamhetens egenskaper. 

Yttre företagsamhet

”Yttre företagsamhet består av de faktorer som är till hjälp för en människa med vilja till självständigt arbete, då hon förbereder sig på en tillvaro som företagare.” (vwww.abo.fi/fc/solrosen/1B.htm) Hit hör bl.a. arbetserfarenhet, yrkesskicklighet, ekonomiska förutsättningar för grundandet av företag, företagarmedvetenhet, företagsidé och marknadskännedom. ”Företagsamhet är en livsstil som kräver mera än ett vanligt val av yrke eller arbetsplats.” (ibid.)

Yttre företagsamhet syftar på företagsverksamheten som en del av näringslivet och på att verka som företagare. Det är viktigt att eleverna förstår vilken betydelse företag har i samhället och att de får en helhetsbild av hur ett företag fungerar och vilken den enskilda arbetstagarens betydelse är i denna verksamhet.