Företagsverksamhet

Hur ser ramarna för företagsverksamheten ut? Vilka saker ska man tänka på när man grundar ett företag? Hur väljer man företagsform? Var kan man få information och hjälp?

FöretagsFinland är en webbtjänst för företag, företagare och personer som vill bli företagare. Den samordnas av handels- och industriministeriet.

Utvärdering av företagsidén
För att en företagsidé skall mogna till en fungerande affärsidé krävs det att man sätter sig in i den målmedvetet. Det finns flera metoder för att värdera företagsidén. En av de mest populära är ProStart-programmet som har utvecklats av TE-centralen för utveckling av företagsidén. ProStart hjälper att bedöma livsdugligheten av företagsidén och förutsättningarna för att börja som företagare samt hjälper att utveckla idén.

Val av företagsform
Företagets tilltänkta verksamhet påverkar väsentligt valet av företagsform. Företagets grundare har anledning att reda ut frågor om företagsformer med experter på området. De viktigaste faktorerna som påverkar valet av företagsform är följande:
– antalet grundare
– behovet av kapital
– ansvar, företagsrisk
– verksamhetens smidighet – verksamhetens kontinuitet
– fördelning av vinst och förlust, betalning av löner – beskattning.

Skeden i grundandet av ett företag
Kortfattat är de olika skedena vid grundandet av ett företag följande:
– preliminär affärsplan
– val av företagsform
– näringstillstånd (vid behov)
– etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsen och skatteförvaltningen
– företagarens försäkringar och socialskydd.

Företagsformer

Enskild näringsidkare
Enskild näringsidkare är en företagsform som inte kräver några särskilda åtgärder vid grundandet. Papperskriget är mindre än vid andra företagsformer och det finns inga minimikrav för startkapitalet. Företagaren själv har rätt att fatta alla beslut om företagets verksamhet. Firmans pengar är företagarens personliga tillgångar, de hålls separat från privathushållets tillgångar endast med hjälp av bokföring. En näringsidkare ansvarar personligen för sitt företags skulder.

Öppet bolag
Öppet bolag kan grundas av minst två bolagsmän. Bolagsmännen har en sinsemellan jämlik ställning när det gäller att fatta beslut om företaget. Var och en av dem ansvarar för företagets skulder med sin personliga egendom.

Kommanditbolag
I kommanditbolag finns förutom ansvariga bolagsmän även en eller flera tysta bolagsmän vars uppgift närmast är att finansiera bolagets verksamhet. Tysta bolagsmän har ingen beslutsmakt i beslutsfattandet om företagets verksamhet, utan deras ansvar begränsar sig till det kapital de placerat i företaget. De ansvariga bolagsmännens ställning är likadan som för bolagsmännens i öppet bolag.

Aktiebolag
Aktiebolag erbjuder bästa möjligheter även för mera omfattande affärsverksamhet. Det har från sina ägare avskilt kapital med vilket bolaget ansvarar för sina förbindelser. Med tanke på småföretagarverksamhet har aktiebolaget tunga administrativa förpliktelser som nackdel.

Andelslag
Ett andelslag är ett samfund vars medlemsantal och kapital inte är bestämda på förhand. Ett andelslag har som syfte att, för att stödja sina medlemmars hushåll eller näring, idka ekonomisk verksamhet så att medlemmarna utnyttjar tjänster som andelslaget erbjuder eller som andelslaget ordnar med hjälp av sina dotterbolag eller på annat sätt. I andelslagets regler kan ändå bestämmas att andelslaget har som huvuduppgift att gemensamt förverkliga ett ideologiskt syfte.

Tilläggsuppgifter:
Finnvera

Finansiering

Hur ser ramarna för företagsverksamheten ut? Vilka saker ska man tänka på när man grundar ett företag? Hur väljer man företagsform? Var kan man få information och hjälp?

Grundandet av ett företag förutsätter noggrann planering och utförande av diverse ekonomiska kalkyler. Företagets affärsidé och dess förverkligande skall kläs i siffror till exempel i form av finansieringsanalys eller resultat- och finansieringsanalys.

Finansieringen skall planeras och ordnas så att den räcker till även efter inledningsskedet. En företagsverksamhet som inletts med otillräcklig finansiering kan leda till allvarliga betalningssvårigheter. Vid planeringen av ett företag som inleder sin verksamhet bör beaktas att företagets investeringar och långsiktiga brukskapital skall finansieras med långsiktig finansiering.

Finansieringen kan bestå av eget kapital, tillfällig finansiering, främmande kapital, bidrag och inkomstfinansiering.

En tillräcklig egen finansiering (från ägarna) (20–30 %) underlättar erhållande av utomstående finansiering och främjar således förverkligandet av företaget. Vid extern finansiering är banker, försäkringsbolag och investeringsbolag viktiga samarbetsparter.

Tillräcklig inkomstfinansiering är ett livsvillkor för att företaget skall ha framgång, utvecklas och kunna expandera.

Investeringar
Ett startande företags investeringsbehov beror på dess verksamhetsområde. För ett serviceföretag är investeringsbehoven i allmänhet mindre än för ett produktionsföretag. Typiska investeringar för ett serviceföretag är till exempel inventarie- och lösöresanskaffningar samt adb-anskaffningar.

Ett produktionsföretags investeringar kan omfatta byggnads-, maskin- och apparatanskaffningar, lösöresanskaffningar, immateriella investeringar såsom investeringar i dataprogram eller satsningar på marknadsföring. Vid maskininvesteringar måste man också beakta dithörande monterings-, transport- och ändringsarbeten.

Byggnads- och affärsutrymmesinvesteringar är i allmänhet investeringar som kräver stort kapital och därför kan det vara ett bra alternativ för ett företag att inleda sin verksamhet i hyreslokaler. I investeringskalkylerna är det skäl att beakta eventuella utgiftsöverskridningar.

Driftskapital
Driftskapitalet är det kapital som behövs för att täcka företagets löpande utgifter. Med det avses de tillgångar som företaget har till sitt förfogande och som relativt snabbt kan omvandlas till pengar. Driftskapitalet omfattar även en viss mängd pengar i kassan och som bankfordringar för att företaget skall kunna sköta sina räkningar i tid. Speciellt i början av verksamheten betonas betydelsen av driftskapitalet, eftersom företaget i början har endast utgifter och inkomstflödet kommer igång senare. Behovet av nettodriftskapital varierar beroende på verksamhetsområde. Behovet av driftskapital kan beräknas med hjälp av följande formel: finansieringstillgångar + omsättningstillgångar – leverantörsskulder – erhållna förskott.

Kundfordringar ökar behovet av driftskapital. Det driftskapital som är bundet till kundfordringarna kan beräknas genom att multiplicera de årliga försäljningsintäkterna med den genomsnittliga betalningstiden i månader och dividera den erhållna siffran med 12.

Om företaget måste hålla sig med lager för att bibehålla en tillräcklig leveransfärdighet, ökar behovet av driftskapital. Ett lager består av råämnen, halvfabrikat och färdiga produkter. Vid förädlingen av produkten ökar lagrets värde och i det ingår också utfört arbete och lönekostnader.

Leverantörsskulderna minskar det kapital som är bundet till driftskapitalet. Det driftskapital som är bundet till leverantörsskulderna beräknas genom att multiplicera företagets årliga leverantörsskulder med den genomsnittliga betalningstiden i månader och dividera den erhållna siffran med 12. Ett nystartat företag har ännu inte några kontakter till varuleverantörer, och således har företaget nödvändigtvis ingen annan möjlighet än att betala kontant.

Ett företag som inleder sin verksamhet skall vid estimering av behovet av driftskapital förbereda sig på en summa som motsvarar minst 2–3 månaders löne- och hyresutgifter.

Ett startande företags finansieringsbehov kan beräknas med hjälp av en finansieringsplan.

Utveckling av företagsamhet

Företagsfadderverksamhetens syfte är att skaffa faddrar bland före detta och nuvarande påverkare inom näringslivet för att kunna dra nytta av deras kunskaper och kontakter vid utveckling av kommuners näringsverksamhet och företag.

Fadderverksamheten är en verksamhet som grundar sig på frivillighet och samarbete mellan olika parter och sker i talkoanda för att utveckla fadderkommunens företagsverksamhet och näringsliv. Företagsfadderverksamhet främjar företagsverksamheten på lokal och nationell nivå.

För mer info om fadderverksamhet kontakta Ekonomiföreningen Niord

Var få mer information?

INSTANS HURDAN FAKTA
Arbetskraftsbyråer kurser, startpenningärenden
Arbetsskyddsdistrikt arbetsskyddsärenden
Banker finansieringsalternativ
Fond för utvecklingsområden lån
4H-föreningen kurser
Företagarföreningar (t.ex. Suomen yrittäjäliitto) grundandet av företag, bokföring, personalärenden och ärenden som gäller anställningsförhållanden
Försäkringsbolag försäkrings- och pensionsärenden
Handels- och industriministeriet grundande av företag, företagsformer, finansieringsalternativ, produktutveckling, kurser
Handelskammare bokföring, revisioner
Kommuners näringsombud marknadsföring, tillstånd, beskattning, kurser
Kommuners hälsoinspektörer tillstånd i anknytning till livsmedelsproduktion
Landsortscentraler kurser, personlig konsultering
Landsortsnäringsdistrikt finansieringsalternativ
Länsstyrelsen tillstånds- och anmälningsärenden
Patent- och registerstyrelsen registrering av verksamheten
Polisinrättning tillstånds- och anmälningsärenden
Skatteverk beskattning
Studiehandledare på skolorna utbildning
Statsgaranticentralen garantier
Yrkesläroanstalter kurser