Entreprenörskap i den grundläggande utbildningen

Entreprenörskap finns inskrivet i de nya läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen som ett temaområde med rubriken Deltagande, demokrati och entreprenörskap. Alla temaområden i grundskolan är för samhället viktiga utvecklingsteman. Temaområdena skall förverkligas i alla undervisningsämnen på ett för dem karakteristiskt sätt och med hänsyn till elevens utvecklingsnivå. När man gör upp skolans läroplan skall således temaområdena inkluderas i alla undervisningsämnen och de skall också synas i skolans verksamhetskultur.

Entreprenörskap ingår också i elevhandledningen i den grundläggande utbildningen och i den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO:n). Dessutom kan den utgöra ett tillvalsämne.

Målet för detta temaområdet är att hjälpa eleven att gestalta samhället från olika aktörers synvinkel och utveckla färdigheter för deltagande samt skapa grund för entreprenörmässiga handlingssätt.

Skolans inlärningskultur och verksamhetssätt skall stödja elevens utveckling till självständig, initiativtagande, målmedveten, samarbetsvillig och deltagande medborgare samt hjälpa eleven att bilda en realistisk uppfattning av de egna möjligheterna att påverka (s.k. inre företagsamhet).
I övergången från den grundläggande utbildningens lägre klasser till högre och vidare från den grundläggande utbildningen till utbildning på mellanstadiet flyttas tyngdpunkten småningom från inre företagsamhet till företagarmässiga handlingssätt och yttre företagsamhet.

Integrering i läroämnen

I den grundläggande utbildningen förverkligas temaområdet i alla ämnen på ett sätt som är karakteristiskt för ämnet och som lämpar sig för elevens utvecklingsnivå. Här är ämnet historia och samhällslära som exempel:

Historia

Ett syfte med historieundervisningen är att ge eleven material för uppbyggandet av en egen identitet, att sätta sig in i begreppet tid och förstå människans agerande samt värdet av andligt och materiellt arbete.

Till målen hör att eleven lär sig identifiera förändringar i den egna familjens eller hemortens historia och beskriva förändringar som man anser väsentligt har påverkat människornas liv, t.ex. jordbrukets uppkomst.

Till det centrala innehållet hör bl.a. hembygdens historia, tolkning av den byggda miljöns betydelser, industrialiseringen och hur den inverkat på människors liv, urbaniseringen, börskraschen och dess verkningar i Europa, förändringarna i näringsstrukturen och dess verkan på människors liv och omgivning och utvecklingen av informationsförmedling.

Samhällslära

I ämnet skall eleven handledas att växa till en aktiv och ansvarsfull aktör i samhället, ge grundfakta om samhällets struktur och verksamhet samt medborgarnas möjligheter att delta.

Målen för undervisningen i samhällslära är bl.a. att eleven lär sig att kritiskt skaffa och tillämpa information som handlar om samhället och näringslivet, får färdigheter för att uppskatta arbete, lär sig företagarverksamhetens grunder och förstår entreprenörskapets betydelse för samhällets välfärd, lär sig att granska och utveckla sitt kunnande som ansvarstagande konsument och samhällsaktör och känner till sina handlingars juridiska konsekvenser.

Centrala innehåll är till exempel det finländska samhället och näringslivet samt Europeiska unionen, privatekonomins grunder, individ och hushåll som konsumenter och ekonomiska aktörer, betydelsen av utrikeshandeln och världsekonomin, ekonomins konjunkturväxlingar, arbetslöshet och inflation samt deras verkan på privathushåll.

Som tillvalsämne

Entreprenörskap kan utgöra ett valbart ämne i den grundläggande utbildningen.

De valbara ämnens uppgift i den grundläggande utbildningen är att fördjupa och utvidga kunskaper och färdigheter i de gemensamma ämnen samt inom temaområdena enligt elevens val. De valbara ämnens uppgift är också att ge eleven möjlighet att fördjupa sina hobbyer och finna nya intressen. Ämnena bör stödja målen för den grundläggande utbildningen.


I läroplanen bestäms namn, omfattning, mål och innehåll för varje valbart ämne samt årskurserna för vilka ämnet erbjuds.

Elevhandledning

Elevhandledningens mål är att eleven lär sig självständighet, ansvarstagande och självkännedom, samarbets- och interaktionsfärdigheter, att skaffa information om samhället, arbetslivet och entreprenörskap samt fostras till mångkulturalism och internationalism.

Elevhandledningen (åk. 7–9) skall ordnas så att den erbjuder eleven en helhet som består av handledning i klass och smågrupper, personlig handledning och praktisk arbetslivsorientering.

Syftet med samarbete mellan arbets- och näringslivet samt skolan är att eleven får information om yrkesområden, yrken och arbetslivet samt får impulser till företagande. En central del av detta samarbete är lektionsbesök av representanter för arbetslivet, arbetsplatsbesök, projektarbeten, användning av olika branschers informationsmaterial och praktisk arbetslivsorientering (PRAO).

För eleven bör perioder av praktisk arbetslivsorientering ordnas för att ge en grund för utbildnings- och yrkesval och för att öka elevens uppskattning av arbete. Eleven bör kunna få personlig erfarenhet av arbetslivet och yrken i autentiska arbetsmiljöer. I samband med den praktiska arbetslivsorienteringen bör eleven ges tillfälle att utvärdera de uppgifter och erfarenheter han eller hon erhållit.

I läroplanen skall det finnas en plan för ordnandet av praktisk arbetslivsorientering. Principerna för handledningen och arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna skall definieras i läroplanen. I läroplanen skall även ingå en beskrivning av hur samarbetet mellan skolan och det lokala arbets- och näringslivet skall verkställas på skolans hela verksamhetsnivå. I undervisningen av olika ämnen bör inkluderas helheter som införlivar de kunskaper och färdigheter som ämnet ger med arbetslivets krav och möjligheter.

Länktips


Läroböcker (avsedda i första hand för grundstudier inom handel och administration på andra stadiet):
Kinkki, Seppo & Hulkko, Pekka & Mäkinen, Irma (1997): Att vara företagare (tredje reviderade upplagan) Utbildningsstyrelsen.
Hulkko, Pekka & Korkeamäki, Anne (1997): Företagsverksamhet, övningsmaterial. Utbildningsstyrelsen.

Arbets- och näringsministeriets AVO-program

På webblatsen finns uppgifter om 300 olika yrken och om den utbildning som leder till dem.

Eget företag
Testa dig själv; Vad har du för egenskaper?

RuokaTieto
(främst på finska)
Här finns fakta och läromedel om livsmedelsproduktion. Ämnesområden är naturen, gården, förädling, butiken, köket, människan och näringen. Man kan bl.a. testa sina kunskaper om näringslära och livsmedelsproduktion.

Konkurrens- och konsumentverket

Här hittar du information om konsumentskyddet, t.ex. konsumentskyddet på loppmarknad, i samband med renoveringar, bostadsköp och bilreparation, barn och reklam, produktsäkerhet. Här finns broschyrer i pdf-format som man kan skriva ut. Här finns också uppgifter om material som kan beställas avgiftsfritt, t.ex. Neuvokkaat-livsstilsspelet, som lär om hållbar utveckling och miljöfostran. På sidorna finns också pressmeddelanden och nyheter från konsumentverket.

Konsumentverket i Sverige

Kuluttajat – Konsumenterna ry. (fi)
Material som främjar en kritisk attityd till konsumtion. ”Kuluttajat - Konsumenterna ry. uppmuntrar alla konsumenter att tänka över sina behov, försvara sin rätt och kämpa till förmån för alla konsumenter.”

Marthaförbundet
Sidorna är indelade i ekonomi, ekologi och hushåll. Här finns uppgifter om Marthaförbundets kurser och rådgivning. Inom avdelningen Ekonomi hittar du bokföringsblad. Marthorna erbjuder information om bl.a. fläckborttagning, matlagning, svampar, olika sätt att spara, ekologisk konsumtion. Artiklar är på väg.

Finlands svenska 4H
På webbplatsen för Finlands svenska 4H finns bl.a. info om 4H-företag: Som medlem i 4H har man en arbetsuppgift, ett 4H-företag, som man sköter. De yngre har mindre företag och de mer erfarna ett mera omfattande företag. Ett 4H-företag skall motsvara en arbetsinsats på minst 20 timmar.

4H-liitto - 4H-förbundet (fi)
Förbundet ordnar 40 timmars kurser i företagsamhet för 15 år fyllda ungdomar. På sidorna finns kort information om hur man grundar ett företag. Här finns också företagsidéer för ungdomar. Förbundet ordnar arbetstillfällen, bl.a. dogsitter, gårdsarbete, arbete med åldringar och PRAO-platser för niondeklassister. Sidorna har också ett företagsspel som man kan ladda ner på sin dator. Under rubriken Toimintaa hittar man TOP som betyder Tekemällä oppii. Det är en uppgiftsbank för 8–28-åringar om företagsamhet och entreprenörskap. TOP-temahelheterna är bl.a. natur och skog, djur, kommunikationsfärdigheter, internationalism, hushåll och kök samt teknologi. Allt material är på finska.

4H i Sverige

NyföretagarCentrum i Sverige
Testa om du passar som företagare. Testet tar ca en halv timme.