Entreprenörskap inom vuxenutbildningen

I grunderna för läroplanen för den grundläggande vuxenutbildningen och grunderna för vuxengymnasiets läroplan nämns temaområdet ett aktivt medborgarskap och entreprenörskap. Dess mål är att sporra de studerande till att bli engagerade medborgare som tar ansvar för sina gärningar. Engagemanget kan ske på lokal, nationell, europeisk och global nivå. Förutom dessa temaområden bör också läroplanens företagarfostran inkluderas i undervisningen i olika läroämnen, i undervisningsmetoderna och i läroinrättningens verksamhetskultur på motsvarande sätt som i läroplanerna för gymnasiet och den grundläggande utbildningen.

I beredandet av grunderna för yrkes- och specialyrkesexamen har man fr.o.m. den 1 januari 2000 beaktat färdigheterna för ett självständigt utövande av yrket, vilket innebär både inre och yttre företagande (företagardelen). De obligatoriska yrkeskraven på inre entreprenörskap, t.ex. effektivering av den egna företagarmässiga verksamheten och förståelse av verksamheten inom den egna organisationen, nämns särskilt för varje delområde.

Grunderna för företagares yrkes- och specialyrkesexamina förnyades under 2001. Det centrala målet med förnyelsen var att både företagare och företag skulle ha nytta av denna examen. Yrkesexamen är avsedd att avläggas under det skede då ett företag grundas samt under företagets inledande skede. 2001 avlades examen av ungefär tusen personer.

Ändringen av 17 § i lagen om yrkesutbildning trädde i kraft den 1 januari 1999. Ändringen gjorde det möjligt för företagare att ordna läroavtalsutbildning i det egna företaget. 2002 var antalet studerande 1 179, och av dessa deltog 273 i den grundläggande utbildningen och 906 deltog i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen.