Skyddsnätet

Skyddsnätet är Utbildningsstyrelsens material med information om säkerhetsfrågor. Sidorna är främst avsedda att utnyttjas av lärare och elever såväl i den grundläggande undervisningen som på gymnasiet och i yrkesutbildningen.

Webbsidorna innehåller expertartiklar och allmän information om olika aspekter av säkerhet och trygghet. Här finns dessutom förteckningar med länkar till webbsidor som innehåller ytterligare information om säkerhetsfrågor. 

Bekanta dig också med den finska versionen av Skyddsnätet: Turvanetti

Individens och samhällets säkerhet

När man talar om säkerhet kan man avse tre olika nivåer:

  • Individens säkerhet
  • Folkets och statens säkerhet
  • Internationell eller m.a.o. mellanstatlig säkerhet

De tre begreppen är beroende av varandra på så sätt att en förändring av säkerheten på en av nivåerna påverkar säkerheten på de andra nivåerna. En försämring av den nationella säkerhetssituationen i Finland påverkar t.ex. säkerhetskänslan hos den enskilda finländaren.

Det som skapar en känsla av säkerhet hos individen är först och främst en säker livsmiljö. I syfte att skapa en säker livsmiljö strävar myndigheterna efter att minska och förebygga kriminalitet.

I grundlagen tillförsäkras individen grundläggande rättigheter, bl.a. rättsskydd. Var och en måste också kunna lita på att hans eller hennes rättigheter förverkligas. Var och en har rätt att få sin sak behandlad i domstolar och av myndigheter på rätt sätt och utan onödiga dröjsmål.

Säkerhet i vid bemärkelse förverkligas på samma sätt i så gott som hela Europa. I säkerheten ingår vid sidan av politiska och militära frågor respekt för de mänskliga rättigheterna och för rättstatsprincipen samt ekonomisk frihet, socialt ansvar och inbördes solidaritet i syfte att skydda miljön.

Med politisk säkerhet avses en fungerande stat och förvaltning samt att statens verksamhet äger legitimitet.

Med ekonomisk säkerhet avses tillgång till marknader och resurskällor som är viktiga för välståndet.

Miljösäkerhet förutsätter en livsstil och en produktion som beaktar miljön. Minskande naturtillgångar och en förstörd livsmiljö kan också påverka staternas yttre säkerhet.

Det vida säkerhetsbegreppet har också påverkat den militära utvecklingen. Staterna och olika internationella organisationer, såsom EU, arbetar för större stabilitet och för att förebygga konflikter. Armén i olika länder och internationella militärorganisationer utvecklar allt bättre färdigheter för internationella freds- och krishanteringsuppdrag.

Inget land i Europa kan ensam garantera sin säkerhet. Därför betonar Finland i sin säkerhetspolitik samarbete. Målet är en effektiv gemensam säkerhet som bygger på FN:s, OSSE:s och EU:s principer.

Text: Pekka Rapila, Kadettkåren