Konsumentskydd och resesäkerhet

Konsumentskyddet eftersträvar att säkra att konsumenterna kan skaffa produkter och tjänster tryggt och utgående från tillräckliga kunskaper.

Konkurrens och konsumentverkets webbsidor ger information och råd om spelreglerna för konsumenthandeln och om hur man ska gå till väga om något går fel.

Produktsäkerhetsbestämmelserna gäller både produkter och tjänster. Dessa får inte medföra fara för människors hälsa eller egendom. En fara kan hänföra sig till själva varan eller användningen av den. I fråga om tjänster kan en fara vara förknippad med arbetsprestationen eller ett ämne eller en apparat som används i samband med den.

Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet gäller varor och tjänster som är avsedda att slutligen användas av konsumenter.

Lär dig mera om konsumentskydd på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats:

Konsumentundervisningen i skolorna ger färdigheter att göra goda val med tanke på såväl den egna ekonomin, säkerheten som miljön på en marknad som ständigt blir mer invecklad och internationell. På Konkurrens och konsumentverkets webbsidor för lärare finns en databank om konsumentfostran, idéer om vad läroplanen kan innebära inom olika ämnen och läromaterial om de sex temaområdena för konsumentfostran, d.v.s. skötseln av den personliga ekonomin, reklam och påverkan, säkerhet, juridiken inom konsumenthandeln, miljö och etik samt livsmedel.

Under säkerhetstemat behandlas olycksfall och hur de kan förebyggas och hur konsumenten själv kan handla på ett ansvarsfullt sätt. I samband med produktsäkerheten faller det sig naturligt att ta upp produktsäkerhetslagstiftningens betydelse för konsumenten, exempel på säkerhetskrav på olika produkter (t.ex. hjälmar, räddningsvästar, cyklar, leksaker, kosmetiska produkter) och hur man hittar information om dem.

Till säkerheten anknyter också standarder och bruksanvisningar som en del av säkerheten, samt varningsmärkningar. Det är också viktigt att lära sig vad man ska göra om en produkt är farlig. Vet du för resten vad det lönar sig att beakta innan man köper en vara eller tjänst?

Text: Taina Männistö, Konsumentverket
Komplettering: Pamela Friström

Resesäkerhet

Utrikesministeriets resemeddelanden ger ur resenärens synvinkel betydelsefull information om olika länder och fäster resenärens uppmärksamhet på omständigheter och händelser som kan ha betydelse för resesäkerheten. Meddelandena ger information till stöd för resenärens egna beslut men de innehåller inte rekommendationer, uppmaningar eller förbud.

Utrikesministeriet publicerar resemeddelanden baserade på information som inhämtats av beskickningarna främst om de länder där Finland har en beskickning eller över vilka de annars kan införskaffa tillförlitlig information.

Personer som behöver information om andra länder kan läsa andra länders meddelanden eller ta kontakt med utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden.

Reserekommendationer, som endast avges när det är motiverat, innehåller rekommendationer eller uppmaningar (till exempel att undvika resor till vissa områden) som baserar sig på de finska och ofta även övriga EU-länders beskickningars övervägande om läget i länderna eller regionerna i fråga.

I reseanvisningarna ges allmännyttiga råd och tips till finländare som skall resa utomlands samt redogörs för säkerhetsriskerna i samband med resande. Anvisningarna grundar sig på de direktiv som utarbetats av delegationen för resesäkerhet.

Utrikesministeriet och beskickningarna betjänar alla finländare i utlandet som behöver råd och hjälp vid olycksfall, i passärenden, i konsulära ärenden och i eventuella krissituationer eller som vill ha information om resesäkerheten i olika länder.

Du kan ytterligare bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds hälsoguide för resenärer. (på finska)

Text: Sandra Hatzidakis, utrikesministeriet
Komplettering: Pamela Friström