Vision: Inte en enda elev skadar sig och inga olyckor inträffar

 • Skolan gör klokt i att gå in för nolltolerans i fråga om olyckor: Inte en enda elev skall skada sig och inga olyckor inträffar. Detta gäller också för brandsäkerheten.
 • Eleverna känner till och kan identifiera orsaken till de faror som hotar familjen, närmiljön och samhället och kan själv vidta förebyggande åtgärder.
 • De egna säkerhetskunskaperna, förmågan att handla rätt i en nödsituation och rätt attityd till säkerheten kan rädda mänskoliv. Alla kan hjälpa den nödställda – om inte på annat sätt så genom att hålla handen. Om de egna kunskaperna inte räcker till i en nödsituation ringer man nödnumret 112.
 • Eleverna känner till sina skyldigheter i en nödsituation och då det gäller att förebygga olyckor. Eleverna påverkar positivt välbefinnandet och säkerheten i sin studiemiljö.
 • Brandvarnaren reagerar också på små mängder rök i rummet. Elden är kvick i vändingarna men det är röken som är farligast. I en akut situation ger brandvarnaren dig tid att sätta dig i säkerhet och rädda dina kamrater.
 • Eleverna inser att en rumsbrand utvecklas snabbt till livsfarlig omfattning.
 • Om det börjar brinna måste man vara snabb. Det viktigaste är att snabbt sätta sig i säkerhet och att rädda andra som är i fara. Rädda, släck, larma, stäng dörrarna, lämna farozonen och hjälp räddningspersonalen att hitta till brandplatsen.
 • Det lönar sig alltid att ringa nödnumret 112. Genom att snabbt kalla på hjälp, ge en exakt situationsbeskrivning och vägleda räddarna till platsen kan man försäkra sig om att hjälpen snabbt når fram.
 • Eleverna vet vilka de första åtgärderna är i olika olycks- och nödsituationer.
 • Vi kan alla göra något för att förebygga riskerna och i förväg planera vad vi skall göra i en nödsituation.
 • Det hjälper om man har teoretiska och praktiska räddningskunskaper. Den egna beredskapen är också en förutsättning för att man skall klara sig vid undantagsförhållanden.
 • Eleverna känner igen allvarliga problem och störningar i samhället och kan vid behov söka hjälp eller vidta åtgärder, också vid undantagsförhållanden.
Text: Juha Hassila, Räddningsbranschens centralorganisation

Undervisnings- och bakgrundsmaterial

 • Hemmets skyddsguide. Ett omfattande informationspaket om bland annat förebyggande av olyckor och brott, brandsäkerhet, smittosamma sjukdomar, miljöhot och första hjälpen. Producerat av inrikesministeriet. På finska.
 • 112-päivä.fi. 112-dagen går årligen av stapeln den 11 februari. Syftet med evenemanget är att fästa människornas uppmärksamhet vid förbättrandet av säkerheten i hemmet och i vardagslivet. Evenemanget arrangeras av räddningsväsendet, polisen, social- och hälsovården samt nödcentralerna. På 112-dagens webbplats finns material om hur man kan förebygga olyckor och hur man ska handla i nödsituationer.
 • Kampanjen mot hemolycksfall arbetar för att förebygga olyckor i hemmet och på fritiden. På kampanjens webbplats finns en omfattande mängd information om hur man på olika sätt kan förebygga olyckor. Projektet är ett samarbete mellan ett flertal myndigheter och organisationer. (En del information finns enbart på finska.)
 • Kampanjen Nou Hätä! bygger på samarbete mellan skolorna och brandkåren. Genom kampanjen får lärarna tillgång till instruktionsmaterial som kan beställas som tryckmaterial eller laddas ned från kampanjens webbplats samt utomstående säkerhetsinstruktörer. Välj 'På svenska' på startsidan.
 • Den nationella olycksfallsdagen firas varje år fredagen den trettonde. Projektet är ett samarbete mellan ett flertal myndigheter och organisationer.
 • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts information om säkerhet för barn på lantgårdar.
 • Vet du hur du ska handla i en nödsituation? Lär dig ge första hjälpen. Producerat av Finlands Röda Kors.
 • Giftinformationscentralens anvisningar om hur man skall handla om någon har blivit utsatt för giftiga ämnen.
Text: Mirka Koskinen, Folkhälsoinstitutet, Enheten för prevention av hem- och fritidsolyckor
Översättning och komplettering: Pamela Friström