Myndigheter med ansvar för Finlands inre säkerhet

Enligt statsrådets program för den inre säkerheten skall Finland vara det säkraste landet i Europa senast 2015.

Säkerheten betraktas i första hand ur individens perspektiv och programmets mål är att öka vardagssäkerheten. I programmet för den inre säkerheten prioriteras strategin för att förbättra samarbetet mellan myndigheterna.

Den inre säkerheten är både som begrepp och funktion omfattande och tväradministrativ och den kan inte upprätthållas eller förbättras enbart genom myndigheternas åtgärder. Människorna som individer inverkar avgörande på den egna personliga säkerheten genom sitt eget agerande och sina egna val. I programmet eftersträvas en bättre situation för den inre säkerheten än vi har idag. En sådan situation kan uppstå endast om individen och samhället arbetar för samma mål.

Det är viktigt att det råder en god säkerhetskultur i samhället. Detta förutsätter att inte bara myndigheterna utan också näringslivet, olika sammanslutningar och privatpersoner vill och kan beakta säkerhetsfrågorna i sin egen omgivning och verksamhet. 

Myndigheter med ansvar för den inre säkerheten är polis-, tull- räddnings-, gränsbevaknings-, justitie- och fångvårdsmyndigheterna. Social- och hälsovårds-, kommunikations-, undervisnings-, kultur- och ungdoms- samt arbets- och miljömyndigheterna har också viktiga uppgifter i anslutning till den inre säkerheten.

Läs mera om inre säkerhet:

Text: Maija Peltokangas, Inrikesministeriet
Komplettering: Pamela Friström