Räddningsväsendet

Räddningsväsendets viktigaste uppgift är att förebygga olyckor.

Om och när en olycka ändå inträffar måste räddningsväsendet kunna ge hjälp snabbt och effektivt. Räddningsväsendet har också beredskap att agera i händelse av olika störningssituationer och undantagstillstånd.

För förhindra olyckor och upprätthålla säkerheten samarbetar räddningsväsendet med andra myndigheter och organisationer och medborgare på olika håll i landet.

Räddningsväsendet deltar också i internationella operationer för civil krishantering. Ett annat land kan i en katastrofsituation begära hjälp av Finland. Det kan till exempel handla om naturkatastrofer, miljöolyckor, politiska eller militära konflikt eller terroristattacker.

Läs mera om räddningsväsendet:

Text: Pamela Friström
Källa: Inrikesministeriet

Vision: Inte en enda elev skadar sig och inga olyckor inträffar

Skolan gör klokt i att gå in för nolltolerans i fråga om olyckor: Inte en enda elev skall skada sig och inga olyckor inträffar. Detta gäller också för brandsäkerheten.

Eleverna känner till och kan identifiera orsaken till de faror som hotar familjen, närmiljön och samhället och kan själv vidta förebyggande åtgärder.

De egna säkerhetskunskaperna, förmågan att handla rätt i en nödsituation och rätt attityd till säkerheten kan rädda mänskoliv. Alla kan hjälpa den nödställda – om inte på annat sätt så genom att hålla handen. Om de egna kunskaperna inte räcker till i en nödsituation ringer man nödnumret 112.

Eleverna känner till sina skyldigheter i en nödsituation och då det gäller att förebygga olyckor. Eleverna påverkar positivt välbefinnandet och säkerheten i sin studiemiljö.
Brandvarnaren reagerar också på små mängder rök i rummet. Elden är kvick i vändingarna men det är röken som är farligast. I en akut situation ger brandvarnaren dig tid att sätta dig i säkerhet och rädda dina kamrater.

Eleverna inser att en rumsbrand utvecklas snabbt till livsfarlig omfattning.

Om det börjar brinna måste man vara snabb. Det viktigaste är att snabbt sätta sig i säkerhet och att rädda andra som är i fara. Rädda, släck, larma, stäng dörrarna, lämna farozonen och hjälp räddningspersonalen att hitta till brandplatsen.

Det lönar sig alltid att ringa nödnumret 112. Genom att snabbt kalla på hjälp, ge en exakt situationsbeskrivning och vägleda räddarna till platsen kan man försäkra sig om att hjälpen snabbt når fram.

Eleverna vet vilka de första åtgärderna är i olika olycks- och nödsituationer.

Vi kan alla göra något för att förebygga riskerna och i förväg planera vad vi skall göra i en nödsituation.

Det hjälper om man har teoretiska och praktiska räddningskunskaper. Den egna beredskapen är också en förutsättning för att man skall klara sig vid undantagsförhållanden.

Eleverna känner igen allvarliga problem och störningar i samhället och kan vid behov söka hjälp eller vidta åtgärder, också vid undantagsförhållanden.

Text: Juha Hassila, Räddningsbranschens centralorganisation

Civil krishantering

Med civil krishantering avses icke-militära ingripanden i krissituationer, till exempel naturkatastrofer, storolyckor eller väpnade konflikter, som drabbat en enskild stat. Man strävar efter att förhindra att störningstillståndet som råder i samhället tillspetsas och utvidgas. Man försöker också avvärja de skador som uppstått, trygga befolkningens livsmöjligheter och strävar efter att så fort som möjligt återställa samhällsfunktionerna.

Läs mera om civil krishantering:

Text: Pamela Friström
Källa: Inrikesministeriet