Rättsskydd

Grundlagen är hörnstenen i all lagstiftning och utövning av offentlig makt. I den finns bestämmelser om statsskicket, förhållandena mellan de högsta statsorganen och den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.

Den lagstiftande makten utövas av riksdagen. Lagarna bereds av det ministerium till vars verksamhetsområde ärendet hör. Regeringens propositioner, som beretts av ministerierna, överlämnas till riksdagen. Riksdagen kan godkänna en proposition, ändra den eller förkasta den.

Enligt grundlagen är alla lika inför lagen. Lika rättsskydd är en grundläggande rättighet. Var och en har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol. Till rättegångens principer hör offentlighet, rätten att bli hörd, motiverade avgöranden och rätten att söka ändring i beslutet. Oberoende domstolar måste iaktta gällande rätt.

Åklagarna ser till att påföljden av ett brott blir den påföljd som lagen avser. Utsökningsmyndigheterna säkerställer verkställigheten av domar. Fångvårdsväsendet och kriminalvårdsväsendet verkställer frihetsstraffen. Rättshjälp ges av bl.a. advokater och rättshjälpsbyråer.

I den här sektionen har vi samlat information om rättsskydd och rättegångar. Du kan också läsa mera om rättskydd och rättegångar i justitieministeriets broschyrer.

Källa: Justitieministeriet