Lagarna och samhället

Enligt Finlands grundlag utövas den lagstiftande makten av riksdagen. Lagarna bereds av det ministerium till vars verksamhetsområde ärendet hör.

  • Laglighetstillsynen (justitieministeriet).

    Justitiekanslern är vid sidan av riksdagens justitieombudsman Finlands högsta laglighetsövervakare. Dessa övervakar att statsrådets och myndigheternas verksamhet är laglig. Förutom justitiekanslern och justitieombudsmannen finns det vissa laglighetsövervakare och övervakare av förmåner, som övervakar att lagen iakttas på vissa specialområden. Sådana myndigheter är konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och minoritetsombudsmannen samt konkursombudsmannen.
  • Finlands grundlag (justitieministeriet).

    I grundlagen finns bestämmelser om statsskicket, förhållandena mellan de högsta statsorganen och den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Finlands nya grundlag trädde i kraft den 1 mars 2000. Broschyren Statsmakten i Finland tillkommer folket berättar om grundlagens innehåll.

Grundlagen innehåller de grundläggande rättigheterna, till vilka hör bl.a. jämlikhet inför lagen, yttrandefrihet, religionsfrihet, rösträtt och rätt till inflytande samt mötes- och föreningsfrihet.

Broschyren innehåller information bl.a. om vem som kan gifta sig och med vem samt om upplösning av äktenskap.

Broschyren innehåller information om registrering och upplösning av partnerskap samt det registrerade partnerskapets rättsverkningar.

Broschyren innehåller information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av ett äktenskap samt om barns släktnamn t.ex. när föräldrarna har olika släktnamn.

Privatpersoner som drabbats av allvarliga skuldproblem kan i tingsrätten beviljas skuldsanering. Innan gäldenären ansöker om skuldsanering hos tingsrätten skall han eller hon utreda sina möjligheter att ingå förlikning med borgenärerna.


Källa Justitieministeriet