Rättshjälp

För lämnandet av rättshjälp har staten rättshjälpsbyråer, som i allmänhet finns på samma orter som tingsrätterna. Vid de statliga rättshjälpsbyråerna erbjuder offentliga rättsbiträden rättshjälp.

Rättshjälp ges också av advokater och andra privata jurister. Om en part inte har råd att skaffa den juridiska hjälp han eller hon behöver, kan den antingen delvis eller helt betalas av statens medel.

Mer information om rättshjälp finns på rättsväsendets webbplats.

Internationell rättshjälp kan komma i fråga både i civil- och i brottmål. Exempel på internationell rättshjälp är delgivning av dokument, verkställighet av domar och utlämning för brott.

I broschyren Internationella bortföranden av barn finns närmare anvisningar om förfarandet i anslutning till internationella bortföranden av barn. Den internationella rättshjälpen baserar sig ofta på multilaterala konventioner.

Advokaterna ger juridiska råd och biträder medborgarna och företagen vid rättegångar. Vid sidan av offentliga rättsbiträden biträder advokaterna vid rättegångar som omfattas av offentlig rättshjälp.
 
Advokater förutsätts ha juridisk högskoleexamen och minst 4 års erfarenhet som jurist. Dessutom skall en advokat avlägga advokatexamen. En advokat måste uppfylla behörighetsvillkoren som ställts i lagen om advokater och advokatförbundets stadgar (t.ex. ärlighet), följa god advokatsed, försäkra sin verksamhet och upprätthålla sin yrkesskicklighet genom utbildning.
 
Information om advokater, förlikningsförfarandet och advokatförbundets rättsskyddsprogram, broschyren Asianajaja - yhteistyökumppanisi oikeusasioissa, kan beställas gratis från Finlands advokatförbund tfn (09) 686 612 10.


Text: Justitieministeriet