Rättsväsendet

I broschyren finns information om domstolarna, rättegångar, rättshjälp och verkställighet av straff. På rättsväsendets webbplats finns närmare information om domstolarna och åklagarväsendet samt rättshjälps- och utsökningsverksamheten.

I broschyren berättas bl.a. om vad som händer före rättegången, rättegångens förlopp och hur domen överklagas. I brottmål kan man även försöka ingå förlikning mellan parterna. Om förlikning kan ingås leder detta ofta till att åtal inte väcks.

En polisanmälan kan göras på närmaste polisstation, per telefon, per fax, på en elektronisk blankett eller också kan man anmäla saken för en polispatrull. Om det finns skäl att misstänka att det är fråga om ett brott inleder polisen en förundersökning. Alla polisanmälningar leder inte till en förundersökning.

På många orter hjälper utbildade förlikningsmän parter i brotts- eller tvistemål att ingå förlikning och vid uppgörelse om skadestånd.

Broschyren ger anvisningar om vad du skall göra om till exempel ett barn har blivit utsatt för ett brott. Den beskriver också de olika stegen i behandlingen av ett brottmål och visar vad du själv kan göra för att underlätta utredningen av brottet.

Ersättningar kan betalas till brottsoffer av statens medel för personskador, sakskador och andra egendomsskador.

Förvaltningsdomstolen behandlar enskilda personers och samfunds besvär över myndigheternas beslut i förvaltningsärenden.

Vittnena får en skriftlig kallelse till rättegången. De måste infinna sig i domstolen på utsatt tid, om de inte har ett sådant hinder att det är omöjligt.

Tvisten kan gälla till exempel skadestånd, arv, hävande av ett köp eller hyran för en lägenhet. Tingsrätten kan ge utsökningsbara domar även när det gäller ostridiga krav av betalning eller vräkning.

I författningsdatabasen Finlex finns avgöranden av högsta domstolarna, hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, specialdomstolarna och europeiska domstolarna.

Källa: Justitieministeriet