Ungdomar och brott

Rådet för brottsförebyggande 

Målet för brottsförebyggande är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Syftet är att motverka brottslighet. Brottsförebyggande betyder alla åtgärder som vidtas för att motverka brott.

Det mest centrala målet för verksamheten är att förebygga de problem som följer av brottslighet. Barn och ungdomar är den viktigaste målgruppen för s.k. social förebyggande av brottslighet, som handlar om att tidigt ingripa i brottsligt beteende för att motverka brottslighet.

Unga förbrytare (rättsväsendet).

Med en ung förbrytare avses en person som när brottet begicks redan hade fyllt 15 men inte ännu 21 år. På webbsidan berättas om utdömande av straff, bl.a. ungdomsstraff, och skadeståndsskyldighet. När det är fråga om en minderårig person kallas också målsmannen till förhöret och rättegången.

Påföljder (rättsväsendet). Om svaranden konstateras ha gjort sig skyldig till ett brott döms han eller hon till böter, ovillkorligt fängelsestraff, villkorligt fängelsestraff, samhällstjänst eller ungdomsstraff. Det finns också en möjlighet att svaranden konstateras ha gjort sig skyldig till ett brott men inget straff döms ut. Mer information om brottsprocessen (på finska) finns på rBottspåföljdsverkets webbplats.

Ungdomsstraff (kriminalvårdsväsendet). Till ungdomsstraff kan dömas unga som begått brott i åldern 15 till 17 år, om böter inte anses vara ett tillräckligt straff och ovillkorligt fängelse bedöms för strängt.

Övervakning av villkorligt dömda unga (kriminalvårdsväsendet). Den som begått ett brott när han eller hon var under 21 år gammal, kan i tillägg till villkorligt fängelse underställas övervakning. Den dömde ställs under övervakning, om man finner att arrangemanget främjar hans eller hennes möjligheter att klara sig i samhället och förebygger återfall i brott. Övervakningarna i hela landet ordnas av kriminalvårdsväsendet.

Straffregistret (rättsregistercentralen). Straffregistret är ett nationellt centralregister med uppgifter om personer som dömts till frihetsstraff

Utdrag om brottslig bakgrund (rättsregistercentralen). Lagen om utredning av brottsbakgrunden hos personer som arbetar med barn trädde i kraft från början av 2003. Sedan dess har man ur straffregistret kunnat utfärda ett särskilt registerutdrag, d.v.s. utdrag om brottslig bakgrund.

Publikationer (på finska, rättspolitiska forskningsinstitutet).

Ungdomsärenden (undervisnings- och kulturministeriet).

Tidigt stöd till ungdomar i och med ändring i ungdomslagen (undervisnings- och kulturministeriet).

Källa:Justitieministeriet