Totalförsvaret

Totalförsvaret omfattar alla de militära och civila åtgärder som tryggar Finlands självständighet, medborgarnas säkerhet och existensmöjligheter gentemot yttre hot, orsakade av andra stater, eller andra hot.

Totalförsvarets delområden är det militära försvaret, det ekonomiska försvaret eller den ekonomiska säkerheten, befolkningsskyddet, social- och hälsovården, funktionsdugligheten i fråga om samhällets tekniska system, den allmänna ordningen och säkerheten samt försvarsinformationen.

Totalförsvaret stöds också av omfattande frivilliga insatser från frivilligorganisationer.

Information om totalförsvaret:

(Material för den nionde årskursen)
Text: Anna-Elina Karjalainen
Översättning och bearbetning: Pamela Friström