Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar tillsammans med länsstyrelserna social- och hälsovårdens förberedelser för exceptionella situationer och undantagsförhållanden.

Ministeriets beredskapsenhet har ansvar för följande centrala uppgifter:

  1. Att leda social- och hälsovårdens förberedelser på riksnivå samt uppdatera och utveckla anvisningar om beredskapsplanering.
  2. Att upprätthålla och utveckla situationslednings- och aktionsberedskapen vid exceptionella situationer och undantagsförhållanden.
  3. Att svara för och utveckla ministeriets säkerhetsarrangemang.
  4. Att ordna och utveckla beredskaps- och säkerhetsutbildning inom social- och hälsovården.
  5. Att främja myndighetssamarbete i beredskapsfrågor.
  6. Internationellt samarbete i fråga om beredskap och beredskapsplanering.
  7. Sakkunnig- och samordningsuppgifter i fråga om civil krishantering inom förvaltningsområdet.
  8. Att reservera yrkesutbildad hälsovårdspersonal vid undantagsförhållanden.
  9. Forskning och utveckling i anslutning till beredskapen inom förvaltningsområdet.

Läs mera om social- och hälsovårdens beredskap:


Text: Pamela Friström
Källa: Social- och hälsovårdsministeriet