Elev- och studerandevård

Till elevvården och vården av studerande hör att tilllgodose barnens och de ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande. Elevvården innebär både stöd till individen och till skolgemenskapen.

Målet är att skapa både en sund och trygg skolmiljö och pedagogisk miljö, att värna om den mentala hälsan, förebygga utslagning och att främja välbefinnandet i skolan.

Aktuellt: elev- och studerandevård

Om stöd för skolor (på Oph.fi)

Stöd för skolor i krissituationer (Oph.fi)

Trivselprofilen

Ett nätbaserat enkätverktyg, med vilket du kan få information om välmåendet i skolan, både bland elever och personal. Resultaten kan användas bland annat i utvecklingen av elevvårdsarbetet.

Trivselprofilen