Förebyggande av våldsam extremism

bild_radikalisering

Hatretorik, rasism och våldsbejakande extremism har ökat i Europa, också i Finland. Skolan kan göra mycket för att öka barns och ungas välmående och förebygga marginalisering. En bra självkänsla, känslan av att höra till en gemenskap och upplevelsen att man har genuina möjligheter att påverka skyddar mot marginalisering. Skolans uppgift är att lära eleverna färdigheter som behövs för personlig utveckling och ett demokratiskt medborgarskap. Hit hör ett öppet sinne, nyfikenhet, viljan att förstå andra samt färdigheter för demokratiskt meningsutbyte och fredlig konfliktlösning. Förmågan att tänka kritiskt är av central betydelse. Det är viktigt att barn och unga lär sig bedöma och analysera bakgrunden till ståndpunkter och bevis som läggs fram samt objektiviteten och hållbarheten hos lösningar som föreslås. Detta kräver att de vuxna i skolan är ständiga modeller, att atmosfären är inspirerande och att det finns mycket utrymme för att diskutera saker tillsammans.
Det är skolans uppgift att se till att alla barn och unga utvecklas till fullvärdiga medborgare som för det hundraåriga Finland i en hållbar riktning. Skolan kan ge färdigheter och goda modeller samt skapa intresse för ett aktivt medborgarskap. Skolan kan också stoppa utveckling i fel riktning genom att ta hand om alla och sörja för att varje elev eller studerande hör till gemenskapen.

Utbildningsstyrelsen har publicerat handboken Handledning för att stärka den demokratiska delaktigheten samt förebygga hatretorik och våldsbejakande radikalisering. Den är avsedd att användas som vägledning för att stärka demokratisk delaktighet och förebygga hatretorik och våldsbejakande radikalisering i skolorna.

Publikationen Konstruktiv interaktion

Webbpublikationen innehåller artiklar av finländska experter, länkar till källmaterial och till goda modeller samt översatt material från handböcker som getts ut av Europeiska rådet och Unesco. Publikationen är ett stöd för läraren och innehåller tankar om etik, mänskliga rättigheter, demokratikompetens, stärkande av delaktighet, medling och samarbete mellan skolan och polisen. Den centrala tanken är att skolan ska lära eleverna att diskutera också svåra och kontroversiella frågor på ett konstruktivt, kritiskt och respektfullt sätt. Skolan ska vara en trygg plats där varje medlem i skolgemenskapen känner sig uppskattad och upplever att hen kan påverka gemensamma ärenden.