LP2016 - stödmaterial för skolmåltiden

Skolmåltidens uppdrag är att stödja elevernas sunda växande och utveckling samt deras studieförmåga och måltidskunskap. Den som deltar i undervisningen ska varje skoldag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid. Måltiden ska vara ändamålsenligt ordnad och övervakad och ska ordnas med hänsyn till måltidens hälsomässiga, sociala och kulturella betydelse. Skolmåltiderna har en viktig avkopplande och social funktion. Med skolmåltiden kan man främja en hållbar livsstil, kulturell kompetens och målen för närings- och umgängesfostran. När måltiden och eventuella mellanmål intas vid rätt tidpunkt i lugn och ro försäkrar man sig om att eleverna orkar under skoldagen. En trivsam skolmåltid ökar hela skolans välbefinnande.

Skolmåltiden är för eleverna en viktig del av skoldagen. Eleverna ska uppmuntras att delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av skolmåltiden och i synnerhet av måltidssituationerna. Lärarna, tillsammans med andra vuxna i skolan, bär ansvar för att ge handledning i samband med måltiden och för att målen för fostran nås. Målen för skolmåltiderna och hur de organiseras ska diskuteras med hemmen och genom detta stödjer man tillsammans elevernas utveckling. Man ska regelbundet följa upp hur många som deltar i skolmåltiden och utvärdera kvaliteten på maten och måltidssituationen.

Undervisningspersonalen och personalen som ansvarar för skolmåltiden ska tillsammans komma överens om hur skolmåltiden ordnas och om hur verksamheten utvecklas. Om en elev har individuella behov som gäller kost, hälso- eller sjukvård, ska man tillsammans med eleven, vårdnadshavaren, personalen som ansvarar för måltiden och skolhälsovården komma överens om stödåtgärder och övervakning i samband med måltiden. (LP2014)

Utbildningsstyrelsen fastställde 22.12.2014 de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Den lokala läroplan som görs upp utgående från läroplansgrunderna ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016. I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019. Läroplaner som utarbetats utgående från kapitel 1–12 kan dock tas i bruk 1.8.2016 i alla årskurser, med undantag av vissa delar i kapitel 6 som rör slutbedömningen och betyg samt vissa delar i kapitel 12 som rör valfrihet.

Utbildningsstyrelsen har genom samarbete producerat stödmaterial för att stödja ordnandet och handledningen av skolmåltiden samt en målinriktad matfostran.

Stödmaterialet är indelat enligt temarubriker och har kompletterats med innehåll i huslig ekonomi i de lägre årskurserna.

Materialet utökas i takt med att läroplansarbetet framskrider.Stödmaterialet Matinsikt för planering och genomförande av temat matfostran

Tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet och med hjälp av ett brett intressentsamarbete har Utbildningsstyrelsen producerat material för planering och genomförande av temat matfostran.

  • Stödmaterial för det lokala läroplansarbetet: hur man förankrar matfostran i läroplanen och i skolans vardag, vad man bör tänka på vid uppgörandet av åtgärds- och kommunikationsplanerna.
    Material för den lokala läroplansprocessen (Edu.fi; Huslig ekonomi)

  • Material som stöd för matfostran, undervisning och handledning: hjälpmedel och stödmaterial för matfostran på olika årskurser, från planering av hela året till enskilda exempel på uppgifter. Material för matfostran, undervisning och handledning (Edu.fi; Huslig ekonomi)