Begreppet hälsomotion

Begreppet hälsomotion, d.v.s. motion som främjar hälsan, bygger på det mer omfattande begreppet hälsofrämjande där man betonar skapandet av strukturer och möjligheter som främjar den allmänna hälsan och förebygger sjukdomar och risker, men som även omfattar vård och rehabilitering. Målet för hälsofrämjandet, d.v.s. friska individer och en frisk befolkning, betraktas som en resurs. Hälsofrämjande är all sådan verksamhet som ökar människans möjligheter att ha kontroll över och förbättra sin hälsa (WHO).

Motion, rörlighet och fysisk aktivitet är hälsofrämjande när man strävar efter att främja hela befolkningens, en viss befolkningsgrupps eller en individs hälsotillstånd, funktionsförmåga eller välbefinnande med hjälp av motion. Motion är ett sätt att upprätthålla och förbättra hälsan. Hälsomotion är ett sätt att producera hälsa utan några hälsorisker för den motionerande. Kännetecknande för hälsomotion är regelbundenhet, måttlig belastning och kontinuitet.

Hälsomotion såsom en hälsofrämjande faktor kan också definieras med utgångspunkt i begreppet hälsokondition. Hälsokondition syftar på sådana delområden av fysisk kondition som anknyter till hälsa och funktionsförmåga. Hälsomotion är all sådan fysisk aktivitet som förbättrar hälsokonditionen eller upprätthåller en redan befintlig hälsokondition.

Begreppet hälsomotion kan granskas ur flera olika synvinklar, utgående ifrån den enskilda individens motionsbeteende, miljön eller samhällsplaneringen.

Uppfattningarna om motion som en hälsofrämjande aktivitet bygger på undersökningar av sambanden mellan motion och hälsa. För närvarande finns det starka vetenskapliga bevis på att fysisk aktivitet kan medföra betydande nyttoeffekter för hälsan.

Källa: UKK- institutet > informationscentralen
Text: Tuula Segercrantz | Foto: UKK-instituutti |