Hur sparas uppgifterna om bedömningen?

Vid det utvärderingssamtal som förs efter yrkesprovet motiverar man bedömningen av yrkesprovet och sparar de uppgifter som skall skrivas in i yrkesprovsbetyget. Blanketterna för bedömning av yrkesprovet bör utformas så att de kan användas för att dokumentera tillräckligt med information som bas för beslutet om vitsord, men så att de också är tydliga och enkla att använda under utvärderingssamtalet. Registreringen av bedömningen av yrkesprovet är särskilt viktig då det centrala kunnandet inom en studiehelhet påvisas i delar (delyrkesprov). Bedömningen av varje del av ett yrkesprov inverkar på vitsordet för yrkesprovet inom en studiehelhet och beslutet om vitsordet fattas på basis av bedömningshandlingarna. Å andra sidan kan yrkesprovtillfället också vara så omfattande att kunnandet inom två eller flera studiehelheter går att påvisa under yrkesprovets gång. Då måste bedömningen gå att utföra och spara per studiehelhet. Det innebär en utmaning för den som avlägger yrkesprovet och för dem som beslutar om bedömningen att kunna särskilja vilka delar av det i yrkesprovet påvisade kunnandet som ingår i de olika studiehelheterna.

Minimikravet för insamlingen av uppgifter om bedömningen är att man vid utvärderingssamtalet noterar

  • vem som avlade yrkesprovet
  • vilken studiehelhet som yrkesprovet gällde och om det var fråga om ett delyrkesprov
  • var yrkesprovet genomfördes
  • vad som ingick i yrkesprovet
  • nivån på kunnandet vid bedömning enligt bedömningsobjekt (bedömningar i form av gemensamma bedömningar)
  • hur bedömningen motiverades
  • hur bedömningen utfördes
  • vem som deltog i bedömningen.

Det är också bra om bedömningsmaterialet innehåller uppgifter om

  • hur de olika bedömarna bedömer yrkesproven enligt bedömningsobjekt
  • hur yrkesprovet kan kompletteras eller tas om i sådana fall där studeranden ännu inte har nått upp till minst tillfredsställande kompetensnivå.

På basis av föreskriften om vitsordsgivning och förvaring av bedömningsmaterial skall vitsordet för ett yrkesprov inom en studiehelhet sparas per bedömningsobjekt. Vitsordet går enkelt att spara om yrkesprovet har kunnat avläggas under ett yrkesprovtillfälle eller en period av inlärning i arbetet. Vid utvärderingssamtalet kan man då slå fast vitsordet för yrkesprovet direkt och anteckna motiveringarna för bedömningen per bedömningsobjekt på den blankett som används vid samtalet. Om yrkesprovet inom en studiehelhet avläggs i form av delyrkesprov bestäms vitsordet för hela yrkesprovet utifrån de bedömningsuppgifter som noterats i samband med delyrkesproven. I dessa fall måste man separat fatta beslut om vitsordet för yrkesprovet för hela studiehelheten och spara bedömningsuppgifterna per bedömningsobjekt.