Hurdana betyg används?

Ett examensbetyg är en officiell handling som innehåller ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Bestämmelser om examensbetygets innehåll ingår i läroplansgrunderna.

Avgångsbetyget innefattar alla studiehelheter som hör till de yrkesinriktade studierna, gemensamma studierna och del valfria studierna i examen. Vitsorden för de yrkesinriktade studierna utformas på basis av yrkesprov och annan bedömning. I vissa fall kan vitsordet på avgångsbetyget också utformas enbart på basis av yrkesprov. Detta förutsätter att yrkesprovet täcker hela innehållet i studiehelheten och att yrkesprovtillfället gör det möjligt att bedöma kompetensen på ett tillförlitligt sätt. I läroplanens examensspecifika del måste yrkesprovets och den andra bedömningens inverkan på vitsordet på avgångsbetyget fastställas per studiehelhet. Då den studerande söker sig till fortsatta studier är det vitsorden på avgångsbetyget som gäller.

Yrkesprovsbetyget innehåller bara de yrkesinriktade studiernas studiehelheter och betyget är planerat framför allt med tanke på arbets- och näringslivets behov. YrkesprovsbetygetYrkesprovbetyget ger arbetsgivaren värdefull information om sökandens praktiska kunskaper och är därför bra att visa upp vid arbetsintervjuer och annan rekrytering. Betyget som beskriver yrkesproven och namnger platserna där yrkesproven har avlagts har planerats så att det gynnar sysselsättningen av ungdomar med liten arbetserfarenhet. Betyget innefattar

  • den studerandes namn och personbeteckning
  • namnet på och omfattningen av den examen som avlagts 120 sv/3år
  • namnet på det utbildningsprogram som avlagts
  • examensbenämning
  • avlagda yrkesprov enligt studiehelhet (studiehelhetens namn och omfattning, en kort beskrivning av de yrkesprov studeranden har avlagt, namnet på platsen där yrkesprovet avlagts, vitsordet för yrkesprovet eller, i fråga om specialstuderande, en kort verbal beskrivning av den studerades yrkeskompetens och yrkesskicklighet som konstaterats med hjälp av yrkesprov)
  • datum och underskrift (ordföranden för organet)
  • utbildningsanordnarens/läroanstaltens stämpel.