Vem utför bedömningen?

Vid utvecklandet av yrkesprov har man utgått från att utbildningens kontakter med arbetslivet skall öka och att företrädarna för arbetslivet skall bli allt mera engagerade i utvärderingen av yrkesskickligheten. Bland annat i motiveringarna till regeringens proposition konstateras därför att en lärare, en företrädare för arbetslivet (arbetsplatshandledare) och den studerande vanligen deltar i bedömningen av yrkesprovet. Enligt lagen (L 601/2005, 25 b §) får organet ändå besluta att bara antingen en lärare eller en företrädare för arbetslivet, utöver den studerande, deltar i bedömningen av ett yrkesprov. Organets beslutanderätt gäller såväl bedömningen av ett enskilt yrkesprov i samband med utvärderingssamtalet som vitsordsgivningen i fråga om yrkesprovet för en studiehelhet.

I utvärderingssamtalet efter yrkesprovet deltar alltid den studerande samt såväl läraren som företrädaren för arbetslivet eller någondera av dem i överensstämmelse med organets beslut. Det tillvägagångssätt som organet har godkänt skrivs in i planen över genomförande och utvärdering av yrkesprovet. Planen ingår i den plan över bedömning av studerande som finns i läroplanens examensspecifika avsnitt.

Enligt de erfarenheter som inhämtats i försöksprojekten kring yrkesprov har företrädaren för arbetslivet inte alltid tillfälle att delta i utvärderingssamtalet som gäller ett yrkesprov som genomförs vid läroanstalten. På motsvarande sätt kan inte heller läraren delta i alla de utvärderingssamtal om yrkesprov som genomförs på en arbetsplats. Organet måste avgöra vem av dessa som skall delta i utvärderingssamtalet på grund av att det

  • är nödvändigt och förnuftigt i förhållande till den kompetens som skall bedömas
  • går att genomföra i den aktuella omgivningen.

Vitsordet för ett yrkesprov bestäms av de lärare och företrädare för arbetslivet som utsetts av organet, gemensamt eller var för sig (L 601/2005, 25 b §). De bedömare som organet har godkänt skrivs in i planen över genomförande och utvärdering av yrkesprovet. Planen ingår i den plan över bedömning av studerande som finns i läroplanens examensspecifika avsnitt. Organet skall avgöra vems deltagande i bedömningen av yrkesprovet som är nödvändigt, förnuftigt och genomförbart.

De lärare och företrädare för arbetslivet som bedömer yrkesprov skall vara sakkunniga inom den aktuella branschen. Enligt förordningen (F 603/2005, 11 §) skall andra personer än lärare som deltar i bedömningen av yrkesprov ha sådan genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt förvärvad kompetens och yrkesskicklighet inom branschen som kan anses tillräcklig vid bedömningen av yrkesprov. Motiveringarna till regeringens proposition (RP 41/2005) anger att organet kan besluta att alla utsedda lärare vid läroanstalten eller arbetsplatshandledarna vid ett namngivet företag deltar i bedömningen eller så kan organet direkt utse de personer som fattar beslut om bedömningen, t.ex. för viss tid eller tills vidare. Företrädarna för arbetslivet kan också utses på så sätt att organet till bedömare utser de personer som har haft ansvaret för den studerandes utbildning som arrangeras i anslutning till praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och som skrivits in i avtalet om yrkesprov.  Eftersom var och en bedömare utövar offentlig makt då han eller hon fattar beslut om bedömning av en studerande måste utbildningsanordnaren se till att den vid behov kan utse den person som utövar offentlig makt. Förvaltningslagen (L 434/2003, 27-28 §) tillämpas på jäv för bedömare.