Yrkesproven som del av bedömningen

I yrkesproven görs en bedömning av det centrala kunnande / den centrala kompetens inom respektive studiehelhet som är väsentlig med tanke på arbetsuppgifterna. Vid fastställandet av det centrala kunnandet / den centrala kompetensen tar man stöd av examensspecifika nationella yrkesprovmaterial. Objekten och kriterierna för bedömning har slagits fast i kapitel 4 Bedömning av de studerande i läroplansgrunderna och de har preciserats i de nationella yrkesprovmaterialen. Bedömningsobjekten ger bedömaren handledning i att fästa uppmärksamhet på de centrala faktorer som skall bedömas. Bedömningsobjekten är

  • behärskande av arbetsprocessen
  • behärskande av arbetsuppgiften = behärskandet av arbetsmetoder, arbetsverktyg och arbetsmaterial
  • behärskande av arbetssäkerhet
  • behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
  • för alla branscher gemensam baskompetens
  • gemensamma betoningar.