Vilka uppgifter har de olika parterna?

Utbildningsanordnaren

 • har ansvaret för planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklandet av yrkesproven
 • ansvarar för samarbetet med arbetslivet
 • ansvarar för bedömningen av studerande, betygen över yrkesprov samt förvaringen av bedömningsmaterialet
 • tillsätter ett organ för genomförandet av yrkesproven
 • ordnar med utbildning kring yrkesproven för organets medlemmar, undervisningspersonalen och arbetslivets representanter
 • sköter om informationen om yrkesproven
 • har hand om handlednings- och stödtjänsterna för studerande
 • reserverar de resurser som behövs för att ta yrkesproven i bruk.

Organet

 • godkänner de planer för genomförande och bedömning av yrkesprov som utgör en del av utbildningsanordnarens läroplan
 • övervakar yrkesprovverksamheten och att principerna för yrkesproven uppfylls
 • utser de personer som bedömer yrkesproven
 • undertecknar yrkesprovbetygen. Görs av dess ordförande.
 • behandlar rättelseyrkanden som gäller bedömningen av studerande.

Arbetslivets representanter

 • deltar i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklandet av yrkesproven.

Läraren

 • ansvarar för planeringen och genomförandet av yrkesproven i praktiken
 • säkerställer att platsen för yrkesprovet är lämplig
 • introducerar de studerande och arbetslivets representanter i bedömningen
 • planerar yrkesprovet i samråd med arbetslivets representant och den studerande
 • säkerställer att den studerande har tillräckliga färdigheter att avlägga provet
 • då han/hon deltar i yrkesprovet;
 • uppmuntrar och ger handledning om det behövs
 • avbryter yrkesprovet om arbets- eller kundsäkerheten äventyras eller om någon avsevärd ekonomisk skada håller på att ske
 • ser till att utvärderingen genomförs på ett sätt som organet har godkänt
 • då han/hon deltar i utvärderingssamtalet;
 • dokumenterar bedömningen och vitsordet
 • ser till att den studerande bedöms enligt de bedömningskriterier som ingår i läroplanen
 • planerar handlednings- och stödtjänster för den studerande
 • planerar ett omtagningsprov om det behövs.

Den studerande

 • bedömer sitt eget kunnandekunnandekunnande i förhållande till målen för inlärningen
 • tar emot och begär respons på sitt kunnande
 • deltar i planeringen av yrkesprovet
 • avlägger provet enligt den avtalade planen
 • följer anvisningar och regler
 • ber om handledning om det behövs
 • deltar i utvärderingssamtalet med hjälp av en självvärdering.