Vilken form av handledning och stöd behöver de studerande?

Handledning och stöd före yrkesprovet

 • information om yrkesproven redan i början av studierna
 • utredning av var och en studerandes individuella behov av stöd (inledande kartläggning av kunskaperna)
 • den studerande tränas i att utföra självvärdering
 • den studerande får delta i planeringen av det egna yrkesprovet
 • den studerande introduceras i yrkesproven i god tid före provet genom att man tillsammans med honom eller henne går igenom
  • vilka kunskaper som krävs av den studerande i yrkesproven
  • hur inlärningen i arbetet och yrkesprovet jämkas samman
  • vem/vilka som bedömer yrkesprovet
  • hur bedömningen sker, vad som bedöms
  • hur den studerande bedömer sig själv (självvärdering)
  • om man får ställa frågor under proven och hur de inverkar på bedömningen
  • hur utvärderingssamtalen ordnas
  • vad som händer om provet underkänns eller avbryts
  • hur yrkesproven inverkar på vitsordet för studiehelheten i avgångsbetyget.
 • man fördjupar sig i eventuella skriftliga anvisningar och ser till att den studerande förstår vad yrkesprovet går ut på
 • den studerande får bekanta sig med platsen där provet avläggs och arbetssäkerhetsfrågorna där.

Handledning och stöd då yrkesprovet börjar och medan det pågår

 • man fördjupar sig i beskrivningen av och målen för yrkesprovet exempelvis med hjälp av de planer för genomförande och utvärdering som utarbetats för yrkesprov
 • det skapas en trygg och öppen atmosfär på platsen för yrkesprovet
 • den studerande får handledning enligt sitt individuella behov, t.ex. stöd i att tolka skriftliga anvisningar eller handledning i att passera ett svårt skede med hjälp av frågor
 • vid behov förs uppmuntrande och sporrande samtal med den studerande under provets gång
 • den studerande får på förhand reda på hur handledningen inverkar på bedömningen.

Handledning och stöd efter yrkesprovet

 • insamling av respons också av andra arbetstagare, kunder och studerande
 • under utvärderingssamtalet
  • diskuteras yrkesprovet och de erfarenheter som inhämtats under provet
  • fastställs den studerandes kunskaper i förhållande till bedömningsobjekten och bedömningskriterierna på grundval av den studerandes självvärdering och den bedömning som arbetsplatshandledaren och läraren utför
  • klarlägger man den studerandes starka sidor och sådant som bör förbättras utifrån den respons som studeranden själv, arbetsplatshandledaren och/eller läraren ger.
 • den studerande ges uppmuntran inför följande yrkesprov
 • om yrkesprovet måste avbrytas, eller om det vid utvärderingssamtalet konstateras att yrkesprovet inte har avlagts på ett godtagbart sätt, skall man planera ett omtagningsprov och fundera ut vilka handlednings- och stödåtgärder den studerande behöver för att nå upp till en kompetens på minst tillfredsställande nivå
 • vid behov preciseras de individuella studieplanerna med avseende på de yrkesprov som den studerande avlägger framöver och det stöd och den handledning som han eller hon behöver
 • med tanke på utvecklandet av yrkesprovrutinerna samlas in respons från den studerande och arbetsplatshandledaren om genomförandet av yrkesprovet, handledningen och bedömningen.