Översikt över användarvillkoren i några sociala medier

Tabellen är skapad sommaren 2013, och är inte komplett. Många tjänster som används i skolan saknas. Varje användare uppmanas att bekanta sig med användarvillkoren innan en tjänst tas ibruk. Observera även att tjänsteleverantören kan ändra användarvillkoren. Översikten nedan baserar sig på den version (det uppdateringsdatum) av användarvillkoren som framgår invid respektive tjänst.

Skolverket i Sverige har sammanställt en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan man börjar använda en tjänst, i skolan eller privat Checklista för sociala medier

Info om tjänsten (leverantören)Safe Harbor -statusRättigheter till material som laddas upp på tjänstenAnnat Lämpar sig tjänsten vad användarvillkoren beträffar för undervisningsbruk?

Bambuser (Bambuser AB)

Användarvillkor

Tjänstens hemort: Sverige

Behövs inte eftersom inom EU-området

Innehållet får användas för privat bruk och i undervisningen. Rättigheterna stannar hos användaren.

Åldersgräns 13 år

Ja, med beaktande av åldersgränsen.

Delicious (Yahoo!)

Användarvillkor

Tjänstens hemort: USA / Kalifornien

Finns ej. AVOS Systems köpte tjänsten från Yahoo i april 2011. Efter detta finns ingen Safe Harbour-status.

Användarvillkor: Det som är ditt är ditt.

Man kan säga upp sitt konto och radera sitt innehåll. Åldersgräns 13 år.

Nej. Är inte med i Safe Harbour.

Eliademy

Användarvillkor
Uppdateringsdatum inte angivet.

Tjänstens hemort: Finland. Lösning av tvister: Helsingfors tingsrätt

Behövs inte, eftersom inom EU-området. Rättigheterna förblir hos användaren. Åldersgräns 16 år. Yngre användare behöver vårdnadshavarens godkännande. Ja, med beaktande av åldersgränsen.

Facebook

Användarvillkor
(uppdatering 15.9.2013)
Integritetsskydd (uppdatering 15.11.2013)

Tjänstens hemort: Irland
Behandling av tvister: USA/Kalifornien

Finns från 10.5. 2007

Bolaget får använda allt material som finns på användarens konto på det sätt bolaget önskar. Rätten upphör när användaren raderar materialet/säger upp kontot.

Åldersgräns: 13 år.

Ja, med beaktande av åldersgränsen.

Flickr (Yahoo!)

Användarvillkor
(uppdatering 30.4.2013)
Integritetsskydd

Tjänstens hemort: Irland
Behandling av tvister: Irland

Behövs inte, eftrsom inom EU-området

Företaget får använda material som definierats som offentligt, tills användaren avslutar/slutar använda tjänsten.

Åldersgräns 13 år. För integritetsskydd gäller Yahoos regler.

Ja, med beaktande av åldersgränsen.

FourSquare

Användarvillkor
Integritetsskydd
(uppdatering 29.1.2013)

Tjänstens hemort: USA / Delaware
Behandling av tvister: Storbritannien

Finns från 30.5.2013

Användaren äger sitt innehåll, men företaget reserverar sig rätten att använda materialet inom tjänsten samt utanför tjänsten i marknadsföringssyfte.

Åldersgräns 13 år.

Ja, med beaktande av åldersgränsen.

Google Docs, Picasa (Google Inc.)

Användarvillkor
(uppdatering 11.11.2013)

Tjänstens hemort: : USA / Kalifornien
Behandling av tvister: USA/Kalifornien,
Santa Clara

Från 15.10. 2005

Enligt användarvillkoren stannar alla rättigheter hos upphovsmannen.

Någon åldersgräns nämns inte längre.

Ja.

Grou.ps

Användarvillkor
(uppdateringsdatum inte angivet)

Tjänstens hemort samt behandling av tvister: USA / Kalifornien

Nej.

Villkoren innehåller två begrepp: Public Content License och Private Content License. Båda två ger målgruppen obegränsad rätt att offentligt förevisa, kopiera, redigera och sprida innehåll. Den enda skillnaden är att begreppet Private syftar på de slutna nätverk man kan skapa på tjänsten och Public på de nätverk som är synliga för alla. Sådana licenser finns dock ingen annanstans. Det finns risk för att namnen blandas ihop med Public Document License, som är en väl beprövad innehållslicens. Tjänstens egna licenser definieras på en mycket allmän nivå jämfört med riktiga licenser.

Bolaget förbehåller sig rätten att utan förvarning radera vilket innehåll som helst. Användarvillkoren förbjuder ovillkorligen all form av innehåll som anknyter till konkurrerande bolag.

Nej, har inte anslutit sig till Safe Harbour och avtalsvillkoren är komplicerade och delvis oskäliga.

LinkedIn

Användarvillkor
Integritetsskydd
(uppdatering 12.9.2013)

Tjänstens hemort och behandling av tvister: USA / Kalifornia

Användare inom EU ingår avtalet med det irländska dotterbolaget.

Finns från 19.5. 2004

Bolaget förbehåller sig alla rättigheter till material som laddas upp på tjänsten.

Åldersgräns 18 år. Bolaget har ett dotterbolag på Irland → följer EU:s lagstiftning. Det lönar sig ändå att beakta att det här är en nätverkstjänst för förvärvsarbetande personer.

Ja.

Windows Live-, Bing-, MSN-, Microsoft Office Live- och Office.com-tjänsterna (Microsoft)

Användarvillkor
Integritetsskydd
(Uppdatering 27.8.2012)

För användare inom EU är avtalsparten Microsofts dotterbolag i Luxemburg.

Hemort för behandling av tvister: Luxemburg

Moderbolaget fr.o.m. 29.6.2001. EU-användarnas avtal ingås inom EU, vilket innebär att vår egen lagstiftning gäller.

Rättigheterna stannar hos användaren. Microsoft har rätt att avslägna innehåll om Microsoft har skäl att misstänka att innehållet bryter mot lagen eller avtalet eller att innehållet överskrider den tillåtna filstorleken eller det tillåtna lagerutrymmet.

Ingenting sägs om åldersgränser.

Ja.

Myspace

Användarvillkor (uppdatering12.7.2013)

Hemort och behandling av tvister Kalifornien, USA

Nej. Har inte förnyats..

Rättigheterna stannar hos användaren.När innehållet är i Myspace kan Myspace göra vad de vill med innehållet, även sälja det.

Åldersgräns 13 år.

Nej. De har inte förnyat sitt Safe Harbour-avtal.

Ning

Användarvillkor
(uppdatering 11.3.2013)

Hemort och behandling av tvister: Kalifornien, USA

Avtal finns från 5.1 2011.

Rättigheterna stannar hos användaren.

Åldersgräns 13 år. Registrering för tjänsten med arbetsgivarens adress medför ett avtalsförhållande mellan användarens arbetsgivare och Ning Inc.

Ja, om man producerar innehåll som anonym. Om man registerar sig bör användarna informeras om att personuppgifterna förs utanför EU-området.

Purot.net

Användarvillkor

(uppdatering 13.2.2013)

Hemort och behandling av tvister: Uleåborg, Finland

Behövs inte, eftersom inom EU-området. Rättigheterna stannar hos användaren, förutom om annat nämnts i en enskild wikis användarvillkor. Åldersgräns 18 år. Ja, med beaktande av åldersgränsen.

Second Life (Linden Labs)

Användarvillkor
(Uppdateringsdatum inte angivet)

Hemort och behandling av tvister: USA / Kalifornien

Nej.

Rättigheterna stannar hos användaren, men i användarvillkoren listas de flesta upphovsrättsliga angelägenheterna, och tjänsteföretaget förbehåller sig rätten till dessa.

Åldersgräns 18 år. Vårdnadshavaren måste läsa och godkanna avtalet åt de användare som är mellan 13-18 år.

Förbehåll: inte med i Safe Harbour, så användarna ska informeras om att personuppgifterna förs ut från EU.

Skype

Användarvillkor
(uppdatering: november 2013)

Hemort och behandling av tvister: Luxemburg

EU, behövs inte

Rättigheterna stannar hos användaren.

För åldersgränser och avtalsbehörighet hänvisas till den nationella lagstiftningen.

Ja.

Twitter

Användarvillkor
(uppdatering: 26.2 2012)

Hemort och behandling av tvister: USA / Kalifornia

Avtal finns från 17.5 2012

Rättigheterna stannar hos författaren men Twitter har rättigheterna till skickade meddelanden. Inget kan tas bort från tjänsten.

I användarvillkoren har man strävat efter klarspråk. Tyvärr är användarvillkoren ändå delvis mångtydiga.

Ja, förutsatt man förstår tjänstens karaktär: utgångspunkten är att allting är offentligt och permanent.

Vimeo.com (Vimeo LLC)

Användarvillkor
Integritetsskydd
(Uppdatering: 15.10 2013)

Hemort och behandling av tvister: USA / New York

Nej.

Rättigheterna stannar hos upphovsmannen.Vimeo får ändå använda materialet i marknadsföringssyfte samt erbjuda det till en tredje part. Det är möjligt att avlägsna en video från tjänsten och då upphör företagets rättigheter också, förutom till material som kopierats för rättsövervakningssyfte (t.ex. upphovsrättsintrång) . Företaget får avlägsna innehåll utan förvarning.

Åldersgräns 13 år. Användare mellan 13-18 år ska ha vårnadshavarens godkännande. I innehållsklassificeringen används de vuxnas R-klassificering från USA med åldersgränsen 18 år

Med förbehåll, Twitter är inte med i Safe Harbour, så användarna ska informeras om att personuppgifterna förs ut från EU.

VoiceThread (VoiceThread LLC)

Användarvillkor
(Uppdateringsdatum inte angivet)

Användarvillkoren säger ingenting om bolagets hemland. Det är USA/Florida.

Nej.

Upphovsrätten för bilder, grafik, ljud och videobild förblir hos upphovsmannen. I övrigt (främst textkommentarer) förbehåller sig bolaget alla rättigheter. Av användarvillkoren framgår att med "övrigt" avses främst texter som skrivs i tjänsten.

Barn under 13 år endast med vårdnadshavarens uttryckliga godkännande.

Nej, inte med i Safe Harbour och avtalsvillkoren är bristfälliga: inga exakta uppgifter om bolaget eller vilken lagstiftning som tillämpas i konfliktsituationer.

WikiFoundry Central

Användarvillkor
(uppdatering 26.9 2013)

Hemort och behandling av tvister: USA / New York

Nej.

All material som delas offenligt (collective) i tjänsten licensieras med licensen CC-Erkännande-Dela lika- 3.0.

"Användning förutsätter att användarvillkoren läses och förstås" Ingen åldersgräns anges.

Med förbehåll, tjänsten är inte med i Safe Harbour, så användarna ska informeras om att personuppgifterna förs ut från EU.

Wikiversity (Wikiopisto)
(Wikimedia foundation)

Användarvillkor
(uppdatering 25.5.2012)

Hemort och behandling av tvister: USA / Kalifornien

Nej.

Dubbellicens med två fria licenser: GFDL + CC-Erkännande Dela lika 3.0

Ingenting sägs om åldersgränser. Det är möjligt att använda och även lägga upp innehåll på tjänsten anonymt, utan att registrera sig. Användarens IP-adress sparas för att oregistrerade användare ska kunna identifieras.

Ja, om innehåll läggs upp anonymt. Användare som registrerar sig måste informeras om att personuppgifterna förs ut från EU, eftersom inget Safe Harbour-avtal finns.

Wikipedia (Wikimedia foundation)

Användarvillkor
(uppdatering 25.5.2012)

Hemort och lösning av tvister: USA / Kalifornien

Nej.

Dubbellicens med två fria licenser: GFDL + CC-Erkännande Dela lika 3.0

Ingenting sägs om åldersgränser. Det är möjligt att använda och även lägga upp innehåll på tjänsten anonymt, utan att registrera sig. Användarens IP-adress sparas för att oregistrerade användare ska kunna identifieras.

Ja, om innehåll läggs upp anonymt. Användare som registrerar sig måste informeras om att personuppgifterna förs ut från EU, eftersom inget Safe Harbour-avtal finns.

Wikispaces (Tangient LLC)

Användarvillkor
(uppdatering 4.2.2013)

Hemort och lösning av tvister: USA / Kalifornien

Nej.

Bolaget förbehåller sig i princip inga rättigheter. Det finns ändå en punkt i villkoren som ger bolaget rätt att översätta och redigera innehåll som användaren skapat.

Åldersgräns 13 år. Yngre barn behöver vårdnadshavarens godkännande (e-post).

Med förbehåll: inte med i Safe Harbour, så användarna ska informeras om att personuppgifterna förs ut från EU.

Wordpress (Automattic)

Användarvillkor
(uppdatering 12.7 2013)

Hemort och lösning av tvister: USA / Kalifornien

Nej.

Upphovsrätten förblir hos upphovsmannen.

Åldersgräns 13 år.

Med förbehåll: inte med i Safe Harbour, så användarna ska informeras om att personuppgifterna förs ut från EU.

Youtube

Användarvillkor
(uppdatering 30.1.2013)

Hemort: USA / Kalifornien
Lösning av tvister: Finland / Uleåborg

Nej.

Rättigheterna stannar hos användaren, men Youtube får använda innehållet i marknadsföringssyfte eller visa det i annat sammanhang. När videon avlägsnas upphör rätten. När en video är offentlig, har andra rätt att skapa härledda verk av den. Kommentarerna stannar permanent i tjänsten.

Vid åldersgränser och avtalsbehörighet hänvisas till nationell lagstiftning.

Med förbehåll: inte med i Safe Harbour, så användarna ska informeras om att personuppgifterna förs ut från EU.