Rehtoreille

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset tukevat koulun pedagogista kehittämistä ja opetussuunnitelman toteutumista ja linjausta. Suositusten konkretisointia opetukseen, oppimiseen ja oppimisympäristön kehittämiseen tukevat ja ohjaavat tietostrategiaan kirjatut tavoitteet ja niiden mukaan tehdyt linjaukset sekä toimintamallit, Niiden avulla voidaan luoda oppiainerajat ylittäviä yhtenäisiä tapoja toimia, jotka mahdollistavat opettajien välisen yhteistyön, oppijoiden yhteistoiminnalliset oppimisprosessit, toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa ja antavat mahdollisuuksien mukaan myös luovuudelle tilaa.

Sosiaalisen median opetuskäytön tavoitteena on oppimisympäristön ja -menetelmien monipuolistaminen, vaikka toimijoiden tiedot, taidot ja kiinnostus vaihtelisivat.

Vanhojen ja uusien työntekijöiden perehdytykseen sisällytetään yhteisesti kehitetyt toimintamallit ja pelisäännöt, samoin tiedot käytössä olevista sosiaalisen median palveluista.

Tehtäessä sosiaalisen median toimintamalleja on keskustelu ja kaikkien toimijoiden kuuleminen tärkeää, niin että mielipiteet ja asenteet olisivat sosiaaliselle medialle ja sen opetuskäytölle myönteisiä ennen kuin yhdessä päätetään uusista toimintamalleista.

Mihin kaikkeen some sopii?

Monet sosiaalisen median palveluista sopivat kouluyhteisön johtamiseen: oppijoihin, opettajiin, yhteistyökumppaneihin ja huoltajiin saa nopeasti yhteyden ja informaatio leviää. Eri kouluissa voi olla käytössä sosiaalisen median eri palveluita kuten Facebook, Twitter, blogit, wikit tai Googlen eri palvelut sekä lisäksi oppimisalustoja kuten esimerkiksi Fronter tai Moodle tai jotain muita palveluita.

Oppimisen ja opetuksen yhteydessä oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluita ja sovelluksia. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää myös yhteistyöprojektien läpi viemiseen, oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksen lisäämiseen, osallistavan työskentelyn tukemiseen ja paikasta ja ajasta riippumattoman oppimisen toteutumiseen.

Missä palveluissa opinto-ohjaaja voisi tiedottaa ja auttaa oppijoita? Missä palveluissa voidaan kertoa läksyistä ja tehtävistä ja tehdä niitä yksin tai yhdessä? Mitkä palvelut sopivat koulun ja kodin väliseen informaation vaihtoon? Mitkä palvelut sopisivat kerhoille? Kun sosiaalisen median palveluita on otettu käyttöön, tulee varmistaa, että koulua koskeviin kommentteihin ja kysymyksiin reagoidaan riittävän nopeasti.

Koulun virallisilla sivuilla ja koulusta viestittäessä kannattaa sopia, mitä ilmaisumuotoja (kuvia, videoita, äänitiedostoja jne.) käytetään ja huolehtia tarvittavista luvista.

Heti lukukauden alussa huoltajille voi lähettää tiedotteen, jossa kerrotaan koulun sosiaalisen median toimintatavoista. Tarvittaessa heiltä pyydetään suostumus lastensa töiden jakamiseen sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalinen media antaa mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön varsinkin, jos sen käyttö on suunniteltu tukemaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Tulevaisuuden taidot ja osaaminen painottavat esimerkiksi seuraavia asioita: avoimuus, yhteistyökyky, tiedon hallinta ja luominen, vuorovaikutus ja erilaisuuden hyväksyminen. Koulussa voidaan luoda kohtaamispaikkoja tai -tiloja, joissa oppijat ja opettajat voivat sosiaalisen median avulla kehittää osaamistaan ja erilaisia kompetensseja koulupäivän aikana – sekä mahdollisesti koulupäivän jälkeen yhdessä huoltajien tai muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Linkkejä

Linkeistä löydät hyödyllistä tietoa sosiaalisen median käytöstä ja palveluista

Mikä ihmeen sosiaalinen media

Sosiaalisen median palveluiden käyttöehdoista

KenGuru

ToMuT – Toimintakulttuurin muutoksen työkalut tulevaisuuden kouluun

TVT:n opetuskäytön sekä oppimisympäristön kehittäminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Eri organisaatioiden ja yhteisöjen some-ohjeita

Opetusteknologia koulun arjessa (pdf) (toim. Marja Kankaanrinta) Jyväskylän yliopisto 2011

Oppiminen.fi – Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeet