Kirjallisuutta

Ahoniemi, Pirkko (2004) Keskosprojekti ja suunnittelun monet tasot. Teoksessa: Vira, R. & Ikonen, P. Esineet esiin. Näkökulmia muotoilukasvatukseen. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta. ss. 46–55.

Garber, Elisabeth (2002), Craft education in Finland: definition, rationales and the future. Journal of Art and Design Education 21(2), pp. 132–145.

Karppinen, Seija (2005) ”Mitä taide tekee käsityössä?” Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi. Helsingin yliopisto.

Pöllänen, Sinikka (2009) Contextualising Craft: Pedagogical model for Craft Education. International Journal of Art and Design Education. Vol. 28(3), ss. 249–260

Räsänen, Marjo (2008) Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Takala, Päivi (2005) Mistä on käsityön taiteen perusopetus tehty? Perinteistä, tiedoista, taidoista. Ilmaisusta, toiveista, tahdosta. Jyväskylän yliopisto: Taidekasvatuksen pro gradu -tutkielma