Lähteet

Collanus, M. 2012. Ilmaisullisuus käsityön taiteen perusopetuksessa. [www.dokumentti] [viitattu 30.1.2012].

Haapio-Lehti, L., Hyppölä, O., Pelkonen, M.-L. & Saari, J. 2006. Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen. [www.dokumentti] [viitattu 20.12.2011].

Iloa iholle –taide- ja muotoilukasvatushanke. [www.dokumentti] [viitattu 30.1.2012].

Karppinen, S. 2005. ”Mitä taide tekee käsityöstä?” Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Tutkimuksia 263.

Kojonkoski-Rännäli, S. 1995. Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Osa 109.

Kojonkoski-Rännäli, S. 1998. Työ tekijäänsä opettaa – Totta toinen puoli. Kasvatusteoreettista ja koulupoliittista pohdintaa sekä empiirinen tutkimus itsenäisestä käsityön opiskelusta. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A:189.

Lepistö, J. & Rönkkö, M-L. 2009. Käsityön opetukseen sisältyy monipuolisesti taitoa, kulttuuria ja yritteliäisyyttä. Teoksessa M-L. Rönkkö, J. Lepistö & S. Kullas (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos, 45–61.

Mason, R. 2005. The Meaning and Value of Craft. Teoksessa R. Hickman (toim.) Art education 11-18: meaning, purpose and direction. 2nd ed. London: Continuum, 124–142.

Pelkonen, M.-L. 2004. Käsityötuotteiden kertomaa. Kuvaus tekstiilituotteisiin liitetyistä merkityksistä käsityöllisten prosessien aikana ja niiden jälkeen. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Käsityötiede. Lisensiaatintutkimus.

Pöllänen, S. & Kröger, T. 2000. Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana. Teoksessa J. Enkenberg, P. Väisänen & E. Savolainen (toim.) Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 233–253.

Pöllänen, S. 2011. Beyond craft and art: a pedagogical model for craft as self-expression. International Journal of Education through Art 7 (2), 111-125.

Rönkkö, M.-L. 2011. Käsityön monet merkitykset. Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden huomioon ottaminen käsityön opetuksessa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 310.

Syrjäläinen, E. 2003. Käsityön opettajan pedagogisen tiedon lähteeltä: Persoonalliset toimintatavat ja periaatteet käsityön opetuksen kontekstissa. Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 12.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005. Helsinki: Opetushallitus.