Laaja oppimäärä

Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perus- ja syventävät opinnot on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Alle kouluikäisille lapsille tarkoitetusta varhaisiän ja aikuisten käsityön taiteen perusopetuksesta päättää koulutuksen järjestäjä omassa opetussuunnitelmassaan.

Varhaisiän opinnot

Käsityön varhaisiän opinnoissa oppilas tutustuu käsityön eri osa-alueisiin, joita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Työskentely on kokonaisvaltaista, toiminnallista sekä elämyksellistä ja keskeisintä siinä on leikki ja tekemisen ilo.

Perusopinnot, 540 t

Käsityön perusopinnoissa oppilas perehtyy monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin sekä materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin.

Syventävät opinnot, 760 t

Käsityön syventävissä opinnoissa oppilas syventää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan usealla käsityön eri osa-alueilla.

Aikuisten opetus, 1300 t

Aikuisten opetuksessa opintojen rakenne ja laajuus on samat kuin perus- ja syventävissä opinnoissa.

Paula Relander ja Maire Valkonen